March 22nd, 2016

Kallelse till årsstämma i Corline Biomedical AB (publ)

Aktieägarna i Corline Biomedical AB (publ), org.nr 556417-0743 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den
20 april 2016 kl. 13.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, 751 42 Uppsala.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 14 april 2016, och
 • dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 15.00 måndagen den 18 april 2016, under adress Lefflersgatan 5, 754 50 Uppsala med angivande av "årsstämma", per telefon +46 (0)18 71 30 90, per fax +46 (0)18 71 30 91 eller via e-post till info@corline.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst 2), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 14 april 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.corline.se.

Antal aktier och röster
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 9 557 618 aktier och röster.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om:
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall,

                        koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

 1. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 2. ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 3. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
 4. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 5. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisorsbolag och eventuella revisorssuppleanter
 6. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
 7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman
Till ordförande vid stämman föreslås Mattias Prage, advokat på Advokatfirman Lindahl.

Punkt 7b) - Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2015 samt att resultatet om -5 845 275 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt 8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
Aktieägare representerande ca 70 procent av aktierna/rösterna föreslår att årsstämman beslutar om att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter samt en (1) styrelsesuppleant. Vidare föreslås att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag.


Punkt 9 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
Aktieägare representerande ca 70 procent av aktierna/rösterna föreslår att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp vardera till Kerstin Valinder Strinnholm och Gunilla Ekström. Vidare föreslås att inget arvode ska utgå till de andra styrelseledamöterna eller till styrelsesuppleanten. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 10 - Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisorsbolag och eventuella revisorssuppleanter
Aktieägare representerande ca 70 procent av aktierna/rösterna föreslår att styrelsen ska bestå av följande ordinarie ledamöter:
Adam Dahlberg (omval)
Lars Sunnanväder (omval)
Kerstin Valinder Strinnholm (omval) och
Gunilla Ekström (nyval).

Till styrelseordförande föreslås Adam Dahlberg (omval) och till styrelsesuppleant föreslås Henrik Nittmar (omval).

Till revisor föreslås det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Leonard Daun.

Punkt 11 - Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2017 inrättar en valberedning. Det föreslår att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i bolaget och ber dem utse en representant vardera för att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.

Styrelsen föreslår att valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2017 för beslut:

 • förslag till styrelseledamöter
 • förslag till styrelseordförande
 • förslag till styrelsearvoden
 • förslag till revisor
 • förslag till revisorsarvode
 • förslag till ordförande på årsstämman, och
 • förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning

Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.corline.se samt på Bolagets kontor med adress Lefflersgatan 5, 754 50 Uppsala, senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 30 mars 2016. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Uppsala i mars 2016.
Corline Biomedical AB (publ)
Styrelsen

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

 

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

Back to overview