March 21st, 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma

Den 8 mars 2016 hölls extra bolagsstämma i Corline Biomedical AB ("Corline"). På den extra bolagsstämman fattades nedanstående beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Beslutet fattades med erforderlig majoritet. Teckningstiden i den nedan beslutade företrädesemissionen inleddes fredagen den 18 mars 2016. Teckningstiden avslutas den 6 april 2016.

Beslut om offentliggörande av prospekt för nyemissionen gjordes den 10 mars och finns tillgängligt på bolagets hemsida. Till följd av ett administrativt missförstånd har kommuniké från den extra bolagsstämman dock försenats och publiceras således härmed.

Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Bolagsstämman beslutade att öka bolagets aktiekapital med högst 398 234 kronor genom en nyemission av högst 3 185 872 aktier på följande villkor:

Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt (det vill säga med stöd av teckningsrätter) skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning. För aktier som inte tecknats med stöd av företrädesrätt eller utan företrädesrätt enligt ovan, skall tilldelningen ske till garanter av emissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara tisdagen den 15 mars 2016.

Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning till ett av Bolaget angivet konto under tiden från och med fredagen den 18 mars 2016 till och med onsdagen den 6 april 2016. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med fredagen den 18 mars 2016 till och med onsdagen den 6 april 2016. Betalning skall erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant skall ske på särskild teckningslista senast tre (3) bankdagar efter den tid som anges ovan. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade aktier skall erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

De nya aktierna emitteras till en kurs av 8 kronor per aktie och medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

 

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

Back to overview