March 09th, 2016

Offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Styrelsen i Corline Biomedical AB (publ) ("Corline" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt med anledning av förestående nyemission med företrädesrätt för Corlines aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospekt och anmälningssedlar finns tillgängligt på Corlines hemsida (www.corline.se) samt på Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se). Tryckta prospekt och anmälningssedlar kan kostnadsfritt beställas via e-post; emission@penser.se eller per post på adress Erik Penser Bank, Emissionsavdelningen/Corline, Box 7405, 103 91 Stockholm.

Tidplan för företrädesemissionen

Avstämningsdag                     15 mars 2016

Teckningstid:                           18 mars – 6 april 2016

Handel i teckningsrätter:          18 mars – 4 april 2016

Back to overview