February 23rd, 2016

Helårsrapport januari - december 2015 nu tillgänlig

Corline Biomedical AB (”Corline”) offentliggör idag bolagets helårsrapport för perioden från januari till december 2015. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2015

Corline har under årets fjärde kvartalet meddelat att man i dialog med Läkemedelsverket beslutat ansöka om läkemedelsprövning för Cytoparin™. Bolaget lämnade i november in ansökan om Orphan Drug Designation (särläkemedelsstatus) för Renaparin™ hos den amerikanska läkemedelsmyndigheten U.S. Food and Drug Administration (FDA).  Den 10 november meddelade Corline resultat från en preklinisk doseringsstudie som visar på att en mycket hög dos av Renaparin™ kan ges intravenöst och därmed på hög tolerabilitet av substansen. Samma månad meddelade Corline att man i prekliniska försök på njurar konstaterat ett upptag av Renaparin™ vid s.k. Cold Storage i paritet med upptaget vid maskinassisterad organlagring. Baserat på denna data beslutade styrelsen att man skall söka dokumentera Renaparin™ för samtliga njurtransplantationer vilket fyrdubblar marknadspotentialen för substansen, från 1 mdr SEK till 4 mdr SEK. I december meddelades att Corline rekryterat Patrizia Caldirola till tjänsten som senior projektledare med särskilt ansvar för att driva utvecklingen av Renaparin™.

Bolaget tecknade under kvartalet också avtal med Erik Penser Bankaktiebolag om likviditetsgaranti för handeln i aktien.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång

Den 28 januari 2016 meddelade Corline att bolagets patentombud genomfört en så kallad Freedom to Operate-analys för applikationen och användningen att behandla blodkärl med bolagets heparinkonjugat. Analysen gjordes i USA, Europa och PCT och visade att det inte finns några hinder för Corlines Freedom to Operate. Den 18 februari 2016 beslutade styrelsen att kalla till extra bolagsstämma och föreslog att bolagsstämman beslutar om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 25,5 MSEK. Företrädesemissionen har via tecknings- och garantiåtaganden säkerställts till 100 %. Teckningskursen i företrädesemissionen är 8,0 SEK.

Ekonomisk översikt över fjärde kvartalet och för perioden januari – december 2015

 • Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 150 KSEK (677). Januari – december 2015:
  1 037 KSEK (1 683).

 • Resultatet efter finansiella poster för fjärde kvartalet uppgick till -2 228 KSEK (-555). Januari – december 2015: -5 845 KSEK (-2 512).

 • Resultatet per aktie uppgick för fjärde kvartalet till cirka -0,23 SEK (-0,09). Januari – december 2015: -0,68 SEK (-0,39).

 • Likvida medel uppgick per den 31 december 2015 till 4,9 MSEK.

   

  VD Henrik Nittmar kommenterar

  ”- Corline levererar på sin plan för att snabbt och säkert komma in i klinik, har med väl underbyggda studier fyrdubblat marknadspotentialen för huvudprojektet Renaparin™ samt skapat nya stora möjligheter för framtida värdetillväxt med starten av Corline Pharma och dess anslutning till AstraZeneca BioVentureHub. 2015 är ett år som ger mersmak”.

   

  För att ta del av halvårsrapporten för 2015 i sin helhet, följ nedanstående länk

  http://www.corline.se/calendar-and-reports?lang=SE

Back to overview