February 18th, 2016

Kallelse till extra bolagsstämma i Corline Biomedical AB (publ)

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONG KONG, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER.

Aktieägarna i Corline Biomedical AB (publ), org.nr 556417-0743 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 8 mars 2016 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Lefflersgatan 5, 754 50 Uppsala.

Anmälan m.m.                                                                                                                                                                      

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 2 mars 2016, och

  • dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 15.00 fredagen den 4 mars 2016, under adress Lefflersgatan 5, 754 50 Uppsala med angivande av ”extra bolagstämma”, per telefon +46 (0)18 71 30 90, per fax +46 (0)18 71 30 91 eller via e-post till info@corline.se.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst 2), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 2 mars 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.corline.se.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 9 557 618 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 9 557 618.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

  2. Upprättande och godkännande av röstlängd

  3. Val av en eller två justeringsmän

  4. Godkännande av dagordning

  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

  6. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

  7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen i Corline Biomedical AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556417-0743, föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 398 234 kronor genom en nyemission av högst 3 185 872 aktier på följande villkor:

Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt (det vill säga med stöd av teckningsrätter) skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning. För aktier som inte tecknats med stöd av företrädesrätt eller utan företrädesrätt enligt ovan, skall tilldelningen ske till garanter av emissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara tisdagen den 15 mars 2016.

Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning till ett av Bolaget angivet konto under tiden från och med fredagen den 18 mars 2016 till och med onsdagen den 6 april 2016. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med fredagen den 18 mars 2016 till och med onsdagen den 6 april 2016. Betalning skall erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. 

Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant skall ske på särskild teckningslista senast tre (3) bankdagar efter den tid som anges ovan. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade aktier skall erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

De nya aktierna emitteras till en kurs av 8 kronor per aktie och medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 6 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Lefflersgatan 5, 754 50 Uppsala, senast två veckor före stämman, dvs. senast tisdagen den 23 februari 2016. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

 

Uppsala i februari 2016

Corline Biomedical AB (publ)

Styrelsen

Back to overview