November 15th, 2015

Kraftigt ökad marknadspotential för Renaparin?

Corline Biomedical AB (”Corline”) meddelar att bolaget erhållit data från en nyligen genomförd preklinisk studie där Renaparin™ administrerats till njurar utan hjälp av maskinassisterad perfusion/genomspolning. Resultaten visar på ett upptag av Renaparin™ i njurarna som ligger i likhet med det för maskinperfusion. Styrelsen gör bedömningen att marknadspotentialen härmed ökar från 1 mdr SEK till omkring 4 mdr SEK.

Nyligen presenterade Corline resultat från en preklinisk doseringsstudie som syftade till att utreda maximal administrerbar dos av Renaparin™. Nu redovisas resultat från en ytterligare preklinisk studie genomförd på njurar från gris. Denna studie genomfördes av forskargrupper vid Uppsala universitet och personal från Corline, där Renaparin™ administrerades till njurar lagrade i ett så kallat ’cold storage’-tillstånd, vilket innebär att njurarna inför transplantation lagras stillaliggande på is utan att preservationsvätska kontinuerligt pumpas genom organet. Forskagrupperna kunde efter avslutad studie visa på ett upptag av Renaparin™ i kärlträdet i dessa njurar i paritet med det som tidigare konstaterats för njurar som genomgått maskinassisterad lagring. Eftersom ett upptag av Renaparin™ på dessa nivåer i tidigare studier kunnat kopplas till minskad ischemi/reperfusionsskada och förbättrad njurfunktion, indikerar resultaten att Renaparin™ har en mycket bredare användningspotential inom njurtransplantation än vad som tidigare angivits. Corline kommer nu att arbeta för att dokumentera nyttan av Renaparin™ för samtliga njurtransplantationer.

Ischemi/reperfusionsskador i njurar i samband med transplantation uppstår i upp till 40 % av samtliga organ och kan leda till försenad igångsättning av njurfunktionen och akut bortstötning av organet efter transplantation. Renaparin™ administreras till njuren i förebyggande syfte för att reparera kärlträdet och på så sätt undvika trombos och inflammation när njuren transplanterats till mottagaren. Ca 70 000 njurar transplanteras årligen, varav ca 35 000 av ingreppen genomförs i Europa och USA. I upp till 25 % av fallen lagras njuren med hjälp av en specialutvecklad maskin i väntan på transplantation, medan 75 % av njurarna lagras enligt ’cold storage’-principen, det vill säga stillaliggande på is.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar

”Resultaten förändrar vår syn på Renaparin™ från en nisch-produkt inom njurtransplantation till en skyddsmetod för samtliga njurar som transplanteras. En viktig aspekt är dessutom att vår Orphan Drug-status inte påverkas av den bredare indikationen. Det var just denna utökning av patientunderlaget vi hoppades på och tog höjd för när vi ansökte om särläkemedelsstatus. 70 000 njurar årligen kan nu bli föremål för Renaparin-behandling och en klar uppjustering av det potentiella värdet på projektet har skett.”

 

Back to overview