November 09th, 2015

Preklinisk studie avseende Renaparin? visar mycket hög tolerabilitet

Corline Biomedical AB (”Corline”) meddelar att bolaget erhållit data från en genomförd preklinisk doseringsstudie med syfte att identifiera maximalt tolererbar dos (MTD) av Renaparin™. Resultaten visar på mycket hög tolerabilitet.

Den prekliniska studien genomfördes av ett externt forskningsföretag, en så kallad Contract Research Organization (CRO), under oktober 2015 och syftade till att studera akut toxicitet (giftighet) efter intravenös dos av Renaparin™ samt till att bestämma den maximala tolererade dosen (MTD) av substansen. Studien ingår i förberedelserna inför den slutliga prekliniska toxikologistudien för Corlines njurprojekt och genomfördes med olika substanskoncentrationer i fyra doseringsgrupper. Genom detta förfarande är det möjligt att fastställa den högsta tolererbara dosen för substansen. Resultaten indikerade mycket hög tolerabilitet för Renaparin™ i doseringsnivåer som vida överstiger vad som idag är klinisk praxis vad gäller systemisk heparinadministration.

Förutom att hantera ischemi/reperfusionsskador i njurar inför transplantation – vilket Corline i prekliniska studier redan har visat att Renaparin™ gör – har Corline ambitionen att utveckla läkemedel baserade på samma substans, men som administreras intravenöst till patient. Detta arbete sker inom ramen för det helägda dotterbolaget Corline Pharma AB, som är anslutet till AstraZeneca BioVentureHub och som därigenom ges tillgång till etablerade forskningsmiljöer samt kan dra nytta av AstraZenecas infrastruktur och kompetens.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar

”Resultaten från denna maxdos-studie är mycket glädjande för Corline. Att Renaparin™ tolereras bra i prekliniska modeller är jätteviktigt för den fortsatta utvecklingen av Renaparin™ för förbättrad njurtransplantation, men resultaten är också väldigt inspirerande för utvecklingen i vårt dotterbolag Corline Pharma där tanken är att substansen skall administreras just på det sätt som gjordes i MTD-studien – intravenöst, direkt till patient. Jag ser fram emot att som nästa steg, tillsammans med experter inom AstraZenecas internationella organisation och med dessa resultat i ryggen, diskutera vilka medicinska indikationer som är mest intressanta att gå vidare med.”

Back to overview