August 24th, 2015

Halvårsrapport 1 januari till 30 juni 2015

Corline Biomedical AB (”Corline”) offentliggör idag bolagets halvårsrapport för det första halvåret 2015. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Väsentliga händelser under perioden

Under perioden januari till juni 2015 har Corline bland annat erhållit patent i Kanada inom regenerativ medicin. Tidigare har samma patent godkänts i USA, Europa, Australien och Japan. Bolaget har under halvåret rekryterat Kerstin Valinder Strinnholm, som bland annat har över 30 års erfarenhet av global läkemedelsindustri, som ny medlem i styrelsen. Corline genomförde i april en emission, vilken tecknades till cirka 75,4 MSEK, motsvarande 626 procent av det totala emissionsbeloppet. Genom nyemissionen nyemitterades 1 720 000 aktier och bolaget kunde välkomna drygt 850 nya aktieägare. Handel i Corlines aktier på Nasdaq First North i Stockholm inleddes den 3 juni 2015. Under juni införde Corline även ett optionsprogram för bolagets anställda för att öka intresset för bolagets utveckling och erbjuda anställda en möjlighet att ta del av en värdetillväxt i aktien. Den 18 juni 2015 kunde Corline meddela att det helägda dotterbolaget Corline Pharma AB påbörjat utvärdering av nya in vivo-indikationer och att Corline Pharma anslutits till AstraZeneca BioVentureHub i Mölndal.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I juli erhöll bolaget vetenskaplig rådgivning från europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, vad gäller bolagets pre-kliniska program för Renaparin™. Besked från EMA ger stöd till Corlines plan att kunna lämna in ansökan om klinisk prövning för Renaparin™ under 2016.

Intäkter och resultat

Försäljningsintäkterna under perioden uppgick till 656 (746) KSEK. Dessa utgörs främst av projektrelaterade intäkter där kunder utvärderar Corlines CHS-yta för sina medicintekniska produkter.

Rörelseresultatet under perioden uppgick till -2 542 (-1 318) KSEK. Ökningen av rörelsekostnaderna beror till största del på högre personalkostnader samt konsultkostnader i samband med börsintroduktionen.

Finansiell ställning

Vid periodens utgång uppgick koncernens eget kapital till 24 547 (6 666) KSEK och soliditet uppgick till 89,6 (45,7) %. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 9 960 (665) KSEK.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar

- Under rapportperioden har Corline listats på First North i Stockholm – en historisk milstolpe för bolaget. Vi gick in som listat bolag stärkta av den listningsemission som genomförts i april månad. Det stora intresset i emissionen gläder oss och tack vare kapitaltillförseln har vi sedan nyemissionen haft möjlighet att fortsätta arbetet enligt plan, med målet att inleda klinisk studie avseende diabetes typ 1 med Cytoparin™ under innevarande år och avseende njurtransplantation med Renaparin™ under 2016.

 

För att ta del av halvårsrapporten för 2015 i sin helhet, följ nedanstående länk

http://www.corline.se/calendar-and-reports?lang=SE

 

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

Back to overview