April 14th, 2020

Kallelse till årsstämma i Corline Biomedical AB (Publ)

Aktieägarna i Corline Biomedical AB (publ), org.nr 556417-0743 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 kl. 10.00 på Advokatfirman Lindahls kontor på Vaksalagatan 10 i Uppsala.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 maj 2020, och
  • dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda måndagen den 11 maj 2020, under adress Lefflersgatan 5, 754 50 Uppsala med angivande av ”årsstämma”, per telefon +46 (0)18 71 30 90, per fax +46 (0)18 71 30 91 eller via e-post till info@corline.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 8 maj 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud och information avseende covid-19

Bolaget tar den nuvarande covid-19-situationen på största allvar och uppmanar därför samtliga aktieägare att noga fundera igenom om personlig/fysisk närvaro på stämman är nödvändig. Av det skälet ber Bolaget också ägarna att överväga att utfärda fullmakt i stället för att närvara personligen. Eventuella frågor som aktieägare vill ha besvarade kan med fördel skickas in till Bolaget före stämman på info@corline.se.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress alternativt medtas och uppvisas på stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.corline.se.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 16 674 918 aktier och röster.

Förslag till dagordning

1.              Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2.              Upprättande och godkännande av röstlängd

3.              Godkännande av dagordning

4.              Val av en eller två justeringsmän

5.              Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.              Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7.              Beslut om:

a)             fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b)             dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt

c)              ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

8.              Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter

9.              Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

10.          Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisorsbolag och eventuella revisorssuppleanter

11.          Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

12.          Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

13.          Stämmans avslutande

 

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Mattias Prage, advokat på Advokatfirman Lindahl, utses till ordförande vid stämman. 

Punkt 7b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019 samt att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter och en (1) styrelsesuppleant.

Valberedningen föreslår vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp vardera till Gunilla Ekström och Henrik Krook. Vidare föreslås att inget arvode ska utgå till övriga styrelseledamöter eller till styrelsesuppleanten.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisorsbolag och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av Adam Dahlberg, Lars Sunnanväder, Gunilla Ekström och Henrik Krook som ordinarie ledamöter och omval av Annika Sunnanväder som styrelsesuppleant. Till styrelseordförande föreslås Adam Dahlberg.

Kerstin Valinder Strinnholm har meddelat att hon avböjt omval.

Till revisor föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Lars Kylberg.

Punkt 11 – Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget inför årsstämman 2021 tillsätter en valberedning. Det föreslås att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget per den 1 september 2020 och ber dem utse en representant vardera för att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.

Styrelsen föreslår att valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2021 för beslut:

  • förslag till styrelseledamöter;
  • förslag till styrelseordförande;
  • förslag till styrelsearvoden;
  • förslag till revisor;
  • förslag till revisorsarvode;
  • förslag till ordförande på årsstämman; och
  • förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Punkt 12 – Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, motsvarande (vid tänkt utövande av sådana teckningsoptioner eller konvertibler förekommande fall) högst 20 procent av Bolagets antal utestående aktier vid tiden för årsstämman 2020.

Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- eller kvittning är att Bolaget ska kunna införskaffa kapital till Bolaget, genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv och underlätta genomförandet av emissioner i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 12 ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.corline.se samt på Bolagets kontor med adress Lefflersgatan 5, 754 50 Uppsala, senast tre veckor före stämman, dvs. senast torsdagen den 23 april 2020. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Uppsala i april 2020

Corline Biomedical AB (publ)

Styrelsen

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: +46 (0)18 71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 (0)70 755 95 51
E-post: ca@skmg.se

 

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar och driver kliniska studier inom bland annat diabetes typ 1 och njur- och lungtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus (”Orphan Drug”). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

 

 

Back to overview