June 01st, 2015

Teckning av optioner av serie 2015/2018

Vid extra bolagsstämma i Corline Biomedical AB (”Corline”) den 25 mars 2015 beslutades att genomföra en riktad emission av teckningsoptioner till bolagets anställda. Emissionen, vilken omfattade högst 430 000 teckningsoptioner av serie 2015/2018, skedde med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. VD Henrik Nittmar och styrelseledamot Kerstin Valinder Strinnholm tecknade sina respektive delar till fullo.

Totalt tecknades 370 000 teckningsoptioner av serie 2015/2018, vilka berättigar till teckning av 370 000 nya aktier i Corline. Teckning ägde rum med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med anledning av en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till bolagets anställda varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Corlines aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2015/2018 löper från den 1 juni 2018 till och med den 20 juni 2018. Teckningsoptionerna kan dock nyttjas tidigare till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation eller dylikt.  Vid fullt nyttjande av utestående teckningsoptioner av serie 2015/2018 ökar Corlines aktiekapital med 46 250 SEK. Fullt nyttjande medför en utspädning om cirka 3,7 procent, under förutsättning att det inte sker några andra förändringar avseende aktiekapitalet innan teckningsoptionerna nyttjas. Villkor för teckningsoptioner av serie 2015/2018 finns att tillgå på bolagets hemsida www.corline.com.

Optionsinnehavare serie 2015/2018

Henrik Nittmar, VD: 200 000 optioner
Kerstin Valinder Strinnholm, styrelseledamot: 150 000 optioner
Jessica Magnusson, Regulatory Affairs/Quality management: 20 000 optioner

Corline listas på Nasdaq First North i Stockholm den 3 juni 2015

Corline arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget ytbelägger även medicintekniska produkter med sin heparinsubstans. Corline har uppfyllt kraven för listning på Nasdaq First North i Stockholm och har erhållit marknadsplatsens formella godkännande. Första dag för handel i Corlines aktier är imorgon, den 3 juni 2015. Aktien har ISIN-kod SE0006887451 och ticker ”CLBIO”.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Back to overview