February 14th, 2019

Corline Biomedical AB: Rekryterar Lars Olsson som Head of CMC

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") meddelar idag att man rekryterat Lars Olsson till den nyinrättade tjänsten som Head of CMC (Chemistry, Manufacturing & Control). Lars Olsson hade tidigare samma tjänst hos Wilson Therapeutics AB, som under 2018 förvärvades av amerikanska Alexion. Lars Olsson kommer att ansvara för Corlines samtliga aktiviteter inom tillverkning och kontroll relaterat till bolagets läkemedelsprodukter, med särskilt fokus på Renaparin® inför kommande fas 2- och fas 3-utveckling.

I slutet av 2018 meddelade Corline att patientrekryteringen startar i bolagets fas 1-studie RENAPAIR 01, där produkten Renaparin®, som är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation, utvärderas med avseende på tolerabilitet och säkerhet.  Därmed tog en ny utvecklingsfas vid i bolaget i vilken alltmer resurser fokuseras på att förbereda den fortsatta kliniska utvecklingen av produkten genom fas 2 och fas 3 i syfte att slutligen kunna registrera produkten för kliniskt bruk i USA och Europa.

I den fortsatta kliniska utvecklingen kommer ytterligare krav att ställas på bolaget vad gäller tillverkning och kontroll av produkten, samt logistik och planering av denna verksamhet. Kraven kommer delvis från myndigheter, där en tydlig, fullödig och effektiv kommunikation med dessa är viktig. Därutöver ökar kraven vad gäller CMC-aktiviteter successivt från den kliniska projektorganisationen för att utvecklingsarbetet skall kunna fortlöpa utan onödiga avbrott eller omtag. Därför har Corline beslutat att inrätta en ny tjänst med särskilt ansvar för dessa frågor.

Lars Olsson innehar en doktorsexamen i organisk kemi från Stockholms universitet och har ca 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin med anställningar i bolag som AstraZeneca, Medivir och KaroBio. Från 2012 har Lars Olsson varit ansvarig för CMC i Wilson Therapeutics, en tjänst som han lämnar till följd av att bolaget förvärvades. 

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar
"Corline är inne i en fantastiskt spännande fas med den kliniska utvecklingen av Renaparin® och det ställer nya krav på bolagets organisation. Vi bestämde tidigt att det är inom CMC vi skall investera för att bygga kvalitet i det fortsatta utvecklingsarbetet. När man står inför ett rekryteringsbehov är det sällan man kan bocka av alla på förhand uppställda önskemål - men med Lars kunde vi det, och vi fick faktiskt lite extra allt på köpet! Samtidigt tror jag att Lars kommer att finna intressanta utmaningar i vår resa framåt och att han får nytta av sin kompetens och tidigare erfarenheter. Båda parter tror jag känner att detta är en perfekt matchning".

Vid frågor, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: +46 18-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

Telefon: +46 40-615 14 10

E-post: ca@sedermera.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019.

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans.

Back to overview