November 15th, 2018

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för första nio månaderna 2018


Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed delårsrapport för de första nio månaderna 2018. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig delårsrapport finns tillgänglig på Corlines hemsida (www.corline.se) samt som bifogad fil.

 • Läkemedelsverket medger kliniskt prövningstillstånd för RENAPAIR 01. Studien har sedan tidigare godkänts av Etikprövningsnämnden och har därmed formellt uppfyllt samtliga regulatoriska krav för att kunna genomföras.
 • Kinesiska patentmyndigheter meddelar att de godkänner Corlines ansökan och beviljar bolaget patent för tekniken att behandla och skydda blodkärl i organ för transplantation, vilket omfattar skydd för bl.a. Renaparin®.
 • EU-kommissionen meddelar, efter granskning av Corlines rapport, att första fasen av H2020-projektet levererats enligt avtal och att kommissionen inom kort genomför en andra delbetalning.
 • Den vetenskapliga tidskriften Transplantation, som är den mest citerade tidskriften inom transplantationsområdet, publicerar efter kvartalets utgång resultat från den prekliniska utvecklingen av Renaparin®. Studierna som redovisas i artikeln visar i stordjursmodell på nyttan av att med hjälp av Renaparin® förebygga njurskada.

Ekonomisk översikt över första nio månaderna 2018

 • Nettoomsättningen under första nio månaderna uppgick till 1 018 KSEK (442).
 • Resultatet efter finansiella poster för första nio månaderna uppgick till -5 124 KSEK (-6 210).
 • Resultatet per aktie uppgick för första nio månaderna till cirka -0,34 SEK (-0,48).
 • Likvida medel uppgick per den 30 september 2018 till 30,8 MSEK.
 • Soliditeten uppgick per den 30 september 2018 till 86,8 % (86,3).

Ekonomisk översikt över tredje kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 362 KSEK (122).
 • Resultatet efter finansiella poster för tredje kvartalet uppgick till -1 470 KSEK (-987).
 • Resultatet per aktie uppgick för tredje kvartalet till cirka -0,09 SEK (-0,08).

Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
 • I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
 • Med "Corline" avses koncernen. Om inte annat anges så avser samtliga uppgifter koncernen.

För fullständig delårsrapport, se http://www.corline.se/calendar-and-reports.

För mer information om Corline, vänligen kontakta:

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

 

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

 

Back to overview