October 12th, 2018

Corline Biomedical AB: Renaparin-studie publiceras i vetenskaplig tidskrift

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") meddelar att den vetenskapliga tidskriften Transplantation, som är den mest citerade tidskriften inom transplantationsområdet och också officiell publikation för the Transplantation Society, publicerar resultat från den prekliniska utvecklingen av Renaparin. Studierna som redovisas i artikeln visar i stordjursmodell på nyttan av att med hjälp av Renaparin förebygga njurskada.

Artikeln har titeln "Perfusion of Porcine Kidneys with Macromolecular Heparin Reduces Early Ischemia Reperfusion Injury" (Sedigh et al, 2018) och visar i grismodell att användningen av Renaparin för att skydda kärlträdet i donerade njurar leder till förbättrad njurfunktion i direkt anslutning till påsläpp av blodflödet (transplantation). Studien finns tillgänglig 'ahead of print' via tidskriftens officiella hemsida och som sammanfattning via följande länk:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30299374?dopt=Abstract

Corline Biomedical AB har utvecklat och äger rättigheterna till Renaparin, samt är sponsor för den kliniska studien RENAPAIR-01 som planeras med Renaparin. Studien är godkänd av etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket och omfattar totalt 18 patienter. Huvudförfattaren till den nu publicerade artikeln, Amir Sedigh, är också prövningsledare (PI) i RENAPAIR 01.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar

"Detta är andra gången under 2018 som en vetenskaplig tidskrift publicerar prekliniska studier som ligger till grund för utvecklingen av Renaparin. Det visar att utvecklingen vilar på en sund vetenskaplig grund. Publiceringen ökar naturligtvis också kännedomen om Renaparin och vår metod för att förbättra utfallet av njurtransplantation, såväl i vetenskapliga kretsar som bland investerare och intresserad allmänhet".

 Vid frågor, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2018.

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans.

 

Back to overview