November 18th, 2020

Magnus Nilsson förstärker styrelsen i Corline

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") meddelar idag att Magnus Nilsson från och med idag kommer ingå i styrelsen som ny adjungerad ledamot för att därefter föreslås som ordinarie styrelseledamot vid kommande bolagsstämma.

Magnus Nilsson var under tiden 2003 till 2011 VD för transplantations- och fertilitetsbolaget Vitrolife och fram till i april i år VD för XVIVO Perfusion, ett bolag med inriktning på transplantationsprodukter som Magnus var med och startade 1998. I båda dessa sammanhang har Magnus varit med och byggt lönsamma tillväxtbolag baserat på komplexa medicintekniska produkter med högt kunskapsinnehåll. Han har vidare bidragit till genomförandet av kliniska studier tillsammans med ledande transplantationskirurger i USA och Europa och varit del av interaktionen med regulatoriska myndigheter vilket utgjort viktiga komponenter i den framgång som skapats.

"Vi välkomnar Magnus Nilsson till styrelsen i Corline och ser verkligen fram emot samarbetet. Corline är i en mycket spännande fas där kliniska studier inom transplantationsområdet och expansion med nya medicinteknikkunder kommer att vara i fokus den närmaste tiden. Jag är övertygad om att Magnus erfarenheter kommer att vara mycket bidragande till Corlines framtida utveckling", säger Adam Dahlberg, styrelseordförande i Corline.

Tillsättningen av ny styrelseledamot föreslås av valberedningen i Corline som består av representanter för de tre största ägarna i Bolaget ? Adam Dahlberg, HealthInvest Small & Microcap Fund AB och Eccenovo AB.

Vid frågor, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2020.

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

Back to overview