May 15th, 2024

Kommuniké från årsstämma i Corline Biomedical AB (publ)

Idag den 15 maj 2024 hölls årsstämma i Corline Biomedical AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Fastställande av resultat
Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet
Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antalet revisorer
Stämman beslutade att styrelsen skulle bestå av sex (6) styrelseledamöter samt en (1) styrelsesuppleant. Vidare beslutades att bolaget skulle fortsätta ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå med två prisbasbelopp vardera till Gunilla Ekström, Henrik Krook, Magnus Nilsson och Tomas Lifvendahl i enlighet med valberedningens förslag. Vidare beslutades att inget styrelsearvode skulle utgå till de övriga styrelseledamöterna eller till styrelsesuppleanten.

Bolagsstämman beslutade vidare att ersättning till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisor
Bolagsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omvälja Adam Dahlberg, Lars Sunnanväder, Gunilla Ekström, Henrik Krook, Magnus Nilsson och Thomas Lifvendahl som styrelseledamöter. Bolagsstämman beslutade vidare att Adam Dahlberg skulle utses till ordförande. Annika Sunnanväder omvaldes som styrelsesuppleant.

Det beslutades att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag.

Beslut av riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2024
Bolagsstämman beslutade att anta riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2025. Det beslutades härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2025 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget per den 30 september 2024 och ber dem utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

Beslut om optionsprogram till styrelseledamöter, anställda och nyckelpersoner
Beslutades införa två incitamentsprogram, ett för vissa styrelseledamöter och ett för ledningsgrupp, anställda och andra nyckelpersoner genom två riktade emissioner av teckningsoptioner till Bolaget (med godkännande om vidareöverlåtelse till deltagarna i programmet). De båda beslutade optionsprogrammen omfattar sammanlagt 743 853 teckningsoptioner, varav 343 853 ska kunna tilldelas anställda i ledningsgruppen och nyckelpersoner och 400 000 ska kunna tilldelas styrelseledamöter. Optionsprogrammet för anställda och nyckelpersoner utgör den tredje och sista delen av ett treårigt incitamentprogram, som påbörjades i samband med årsstämman 2022 och där ytterligare teckningsoptioner beslutades av årsstämman 2023. Varje teckningsoption innebär en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till kursen 18,90 kronor. Optionerna kan utövas från och med den 1 juni 2027 till och med den 31 december 2027. Optionerna ges ut till Bolaget, som emellertid har rätt att vidareöverlåta dem till deltagare i programmet, varvid marknadsmässig ersättning ska erläggas av deltagarna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst tjugo (20) procent av Bolagets registrerade aktiekapital vid det tillfälle då bemyndigandet tas i anspråk första gången, genom nyemission av aktier, utgivande av teckningsoptioner och/eller upptagande av konvertibelt lån, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Vid frågor, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Redeye AB är Corlines Certified Adviser.

Corline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Corline är ett fas 2-bolag med fokus på att utveckla Renaparin® för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter med Corline antitrombotiska CHS™-yta och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. Bolaget har tecknat avtal om samarbete med ett antal nya medicinteknikbolag i USA och Kanada för användning av CHS™. Läkemedelskandidaterna och de medicintekniska produkterna är baserade på samma grundteknologi.

 


Back to overview