April 12th, 2016

Företrädesemission i Corline Biomedical AB övertecknad

Teckningstiden i Corline Biomedical AB:s ("Corline") företrädesemission,med företrädesrätt för bolagets aktieägare, avslutades den 6 april 2016. Företrädesemissionen tecknades till cirka 125,4 procent. Cirka 23,5 MSEK, motsvarande 92,2 procent, tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 2,0 MSEK, motsvarande 7,8 procent, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Genom företrädesemissionen tillförs Corline således cirka 25,5 MSEK före emissionskostnader. Inga emissionsgarantier har tagits i anspråk.

Tilldelning och betalning

Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes på bolagets hemsida (www.corline.com) den 10 mars 2016. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier. Aktierna ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.


Aktier och aktiekapital

Genom företrädesemissionen tillförs Corline 25,5 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 2,8 MSEK, varav cirka 0,8 MSEK är kostnader för garantiåtaganden. Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med 398 234,00 SEK, innebärande att aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 592 936,25 SEK när företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Antalet aktier ökar med 3 185 872 aktier, innebärande att antalet aktier kommer att uppgå till 12 743 490 aktier när företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.


Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar

"Med den nu genomförda emissionen har Corline säkrat finansieringen för att leverera ett antal viktiga milstolpar i den utvecklingsplan vi fastlagt för 2016-2017. Vi står inför många intressanta steg på flera medicinska områden och med stärkta finanser ökar förutsättningarna för bolaget att lyckas."Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.


För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se


Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna. 

Back to overview