November 24th, 2015

Delårsrapport för perioden januari ? september 2015 tillgänglig

Corline Biomedical AB (”Corline”) offentliggör idag bolagets delårsrapport för perioden från januari till september 2015. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2015

Corline har under årets tredje kvartal bland annat erhållit vetenskaplig rådgivning från europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, vad gäller bolagets prekliniska program för Renaparin™. Beskedet från EMA gav stöd till Corlines plan att kunna lämna in ansökan om klinisk prövning för Renaparin™ under 2016. Arbetet med att starta upp dotterbolaget Corline Pharma AB vid AstraZeneca BioVentureHub har även intensifierats.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

I oktober meddelade Corline att bolaget i dialog med Läkemedelsverket beslutat ansöka om läkemedelsprövning för Cytoparin™. Under samma månad tecknade Corline avtal med Erik Penser Bankaktiebolag om likviditetsgaranti för handeln i bolagets aktie. I november meddelade Corline att bolaget lämnat in ansökan om Orphan Drug Designation (särläkemedelsstatus) för Renaparin™ hos den amerikanska läkemedelsmyndigheten U.S. Food and Drug Administration (FDA). Corline meddelade i november även resultat från en preklinisk doseringsstudie som visar på att en mycket hög dos av Renaparin™ kan ges intravenöst och därmed på hög tolerabilitet av substansen. Corline meddelade härutöver att man i prekliniska försök på njurar som inför transplantation lagrats stillaliggande på is, s.k. cold storage, konstaterat ett upptag av läkemedelskandidaten Renaparin™ som är i paritet med upptaget vid maskinassisterad lagring. Detta indikerar att en förbättrad njurfunktion kan förväntas även i dessa fall, vilket innebär en kraftigt ökad marknadspotential för substansen eftersom cold storage utgör ca 75 % av marknaden.

Ekonomisk översikt över tredje kvartalet och för perioden januari – september 2015

  • Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 232 KSEK (260). Januari – september 2015: 887 KSEK (1 006).

  • Resultatet efter finansiella poster för tredje kvartalet uppgick till -1 068 KSEK (-627). Januari – september 2015:
    -3 617 KSEK (-1 957).

  • Resultatet per aktie uppgick för tredje kvartalet till cirka -0,11 SEK (-0,10). Januari – september 2015: -0,44 SEK
    (-0,30).

  • Likvida medel uppgick per den 30 september 2015 till 7,7 MSEK.

VD Henrik Nittmar kommenterar

- Aktivitetsnivån har under och efter årets tredje kvartal varit mycket hög inom Corlines samtliga verksamhetsgrenar och resultaten i utvecklingsprojekten stärker oss i vår uppfattning att vi är på rätt väg. Tack alla anställda, externa forskare och läkare samt aktieägare för goda insatser och visat förtroende!

Back to overview