September 07th, 2020

Corline ingår licens- och leveransavtal inom medicinteknik

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "bolaget") meddelar idag att man har tecknat ett licens- och leveransavtal med det kanadensiska bolaget Kardium för användandet av bolagets antitrombotiska ytbehandling CHS™ för ablationskatetrar. Avtalet är icke-exklusivt och ger Kardium rätten att använda CHS™-teknologin för ablationsprodukter på samtliga marknader i världen. Betalning sker dels som en royalty per såld produkt, dels för löpande köp av ytbehandlingsprodukter från Corline, samt som en fast avgift per kalenderår. En fullt ut lanserad produkt bedöms generera en årlig intäkt för Corline på 50 MSEK.

Ablationskatetrar används för att behandla förmaksflimmer genom att förändra elektriska signaler i sektioner av hjärtat, oftast lungvenerna, hos patienter med benägenhet att utveckla hjärtarytmier. 37 miljoner människor i världen lider av förmaksflimmer. Genom behandlingen minskar risken för ventrikelflimmer och plötsligt hjärtstopp. Hjärtarytmier leder varje år till att mer än 750 000 patienter läggs in för vård på sjukhus och att 130 000 personer avlider. Marknaden för ablationskatetrar och därmed relaterade produkter har uppskattats till 5 miljarder USD per år. USA är den största marknaden, tätt följd av EU. Tillväxten förväntas den närmaste 5-årsperioden uppgå till mer än 10 % per år och drivs till stor del av en åldrande befolkning och att ablationsbehandling i allt högre grad accepteras för denna åldersgrupp.

Kardium säljer idag en icke-coatad version av sin produkt Globe® Mapping and Ablation System i Europa och skall lansera den CHS™-coatade versionen i Europa så snart CE-märkning godkänts. Globe®-katetern är en ny och innovativ produkt som kombinerar både diagnostik (mapping) och behandling av elektriska signaler (ablation), vilket i andra system görs med två olika och sekventiella procedurer. Globe®-katetern förväntas ta en substantiell andel av marknaden för ablationskatetrar. Kardium grundades 2007 av ett team erfarna entreprenörer med målet att utveckla och lansera ablationskatetern Globe®. Bolaget har sitt huvudkontor i Vancouver, Kanada, samt dotterbolag i Dortmund, Tyskland. Totalt arbetar ca 200 personer i Kardium.

CHS™-ytan ökar säkerheten vid användandet av Globe®-systemet genom att minska trombosrisken under proceduren som kan vara upp till flera timmar. För behandling med ablationskateter har rapporterats kliniska risker relaterade till blodproppsbildning under själva proceduren, vilket i värsta fall kan leda till att proppar vandrar till hjärnan och där kan ge akut stroke och utgör även en risk för att patienten avlider.

Corline räknar med att det nu tecknade kontraktet med Kardium genererar en årlig intäkt för bolaget om 50 MSEK vid fullt ut lanserad produkt.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar
"Avtalet med Kardium bevisar potentialen i Corlines medicintekniska affärsområde. Tidigare har CHS? använts kliniskt för hjärtstentar, en produkt med små dimensioner, tillverkad i rostfritt stål, vilken implanteras permanent. Globe®-systemet är en stor produkt, tillverkad och sammansatt av en mängd olika material och som används maximalt några timmar i patient. Det visar med tydlighet CHS?-ytans breda användbarhet för medicintekniska applikationer. Jag är övertygad om att Corline har en stark tillväxtpotential inom medicinteknikområdet."

Vid frågor, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2020.

 

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus (?Orphan Drug?). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

 

 

Bilaga


Back to overview