October 15th, 2020

Corline ingår avtal med amerikanskt bolag inom strokevård

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "bolaget") meddelar idag att man tecknat leverans- och supportavtal med det amerikanska bolaget Imperative Care för användning av bolagets antitrombotiska ytbehandling CHS™ för produkter inom strokevård. Avtalen ger Imperative Care rätten att dels erhålla leverans av CHS™-behandlade produkter för strokevård, dels regulatorisk och teknisk support för att registrera en produkt inför lansering och försäljning. Avtalen sträcker sig i en första fas fram till december 2021. Betalning sker per levererad produkt och som löpande supportkostnader. Totalt försäljningsvärde uppgår under första fasen till ca 7 MSEK. En fullt ut lanserad produkt bedöms generera en årlig intäkt för Corline på 35 MSEK.

Stroke är en sammanfattande benämning på infarkt (propp) och blödning i hjärnan. I USA får mer än 800 000 personer stroke varje år, motsvarande siffra för Sverige är 25 000. Stroke är på global basis den främsta orsaken till invaliditet och den tredje största orsaken till dödsfall. Risken för en individ att drabbas av stroke någon gång efter att denne fyllt 25 år är ca 25 procent, för både män och kvinnor. Även om strokebehandlingen har gått framåt under senare år är behovet fortsatt stort att öka både behandlingseffekt och kostnadseffektivitet.

Imperative Care bedriver sin verksamhet från huvudkontoret i Kalifornien, USA och är fokuserat kring produkter för att förbättra strokevård. För närvarande säljer Imperative Care katetrar, men utvecklar även en bred plattform av nya produkter inom området. Det är för en av dessa nya produkter som avtal nu slutits mellan bolagen. Nya produkter för förbättrad strokevård är viktiga men kan också innebära signifikanta patientrisker, bland annat genom att behandlingen i sig kan ge upphov till blodproppsbildning. CHS?-ytan har potential att reducera dessa risker och bidrar då med kritisk funktionalitet till produkten.

Corline räknar med en årlig intäkt om 35 MSEK vid en fullt ut lanserad produkt.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar
"Avtalet med Imperative Care markerar nästa steg för Corlines medicintekniska verksamhetsgren. Det är bara några veckor sedan vi kommunicerade ett avtal tillsammans med en ablationskateterkund. Nu visar relationen med Imperative Care att vi har liknande intäktspotential för en annan produkttyp inom ett nytt område. Det står helt klart att Corlines medicintekniska verksamhet har en viktig roll att fylla och representerar en stor potential för bolaget. Relationen med Imperative Care har utvecklats i snabb takt och vi ser också att fler applikationer ligger i pipeline."

Vid frågor, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2020.

 

 

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus (?Orphan Drug?). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

 

 

Bilaga


Back to overview