May 04th, 2023

Corline Biomedical och Imperative Care ingår licens- och leveransavtal med miljardpotential

Corline Biomedical AB (”Corline”) har ingått avtal med det Kalifornienbaserade bolaget Imperative Care som är verksamt inom strokevård. Avtalet avser licensrättigheter till Corlines teknologi och leverans av produkter coatade med Corlines antitrombotiska ytbeläggning CHS. Dessa produkter har potential att generera intäkter till Corline om cirka 150 MSEK per år och totalt mer än 1 miljard kronor.

Avtalet träder i kraft omedelbart och ersätter tidigare ingångna avtal mellan Corline och Imperative Care som har reglerat villkoren för det utvecklingsarbete som har bedrivits under de tre år som parterna arbetat tillsammans. Under det nu ingångna avtalet erhåller Corline upp till 140 MSEK i en kombination av exklusivitets- och milstolpesbetalningar samt ersättning för utvecklingskostnader. Dessa betalningar inleds omedelbart och bedöms under 2023 uppgå till drygt 20 MSEK.

Imperative Care ges genom avtalet exklusiv rätt att använda CHS™ inom alla typer av neurovaskulära produkter givet en viss ersättningsnivå. Corline åtar sig att leverera CHS™-coatade produkter enligt definierade specifikationer, men också att assistera i vidareutveckling och marknadsregistrering av den nu aktuella produkten. Dessutom skall Corline medverka i utvecklingen av ytterligare CHS™-coatade produkter inom indikationsområdet.

“Vi ser mycket fram emot att fortsätta vårt samarbete med Corline med målet att utveckla kombinationsprodukter för behandling av neurovaskulära sjukdomar. Imperative Care och Corline har båda ett starkt engagemang för och åtagande att öka patientnyttan med en ny generation av antitrombotiska produkter”, säger Fred Khosravi, Imperative Cares medgrundare, styrelseordförande och CEO.

Förutsatt sedvanliga godkännanden av regulatoriska myndigheter, ersätts Corline efter lansering av produkten genom en kombination av betalningar för produktleveranser och royalties. Den initiala avtalstiden uppgår till 8 år från försäljningsstart med möjlighet till förlängning. Imperative Cares CHS™-belagda produkt har potential att generera intäkter till Corline på cirka 150 MSEK per år och totalt mer än 1 miljard kronor. Corlines vinstmarginal från kontraktet är marknadsmässig.

“Det här avtalet tar Corline till en helt ny nivå som bolag där vi får möjlighet att leverera CHS till ett av medicinteknikens mest expansiva segment, neurovaskulär terapi, tillsammans med ett av de ledande bolagen i världen inom området. För Corline ser vi framför oss en tid med mycket hög tillväxt under god lönsamhet”, säger Henrik Nittmar, VD för Corline.

Vid frågor, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Redeye AB är Corlines Certified Adviser.

Corline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Corline är ett fas 2-bolag med fokus på att utveckla Renaparin® för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter med Corline antitrombotiska CHS™-yta och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. Bolaget har tecknat avtal om samarbete med ett antal nya medicinteknikbolag i USA och Kanada för användning av CHS™. Läkemedelskandidaterna och de medicintekniska produkterna är baserade på samma grundteknologi.Back to overview