August 11th, 2022

Corline Biomedical AB:Tilläggsavtal med Kardium säkrar finansieringen under utvecklingsfasen

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”bolaget”) och Kardium har kommit överens om ett tilläggsavtal till det befintliga licens- och leveransavtal bolagen tecknade i september 2020. Kardium förbinder sig nu att göra kvartalsvisa betalningar till Corline motsvarande ca 3,7 MSEK årligen, för att säkerställa de order som Kardium lägger hos Corline, både vad gäller coating-reagenser och tjänster. Tilläggsavtalet innebär vidare att Kardium bär kostnaden för en årlig grundavgift (”maintenance fee”) om 130 000 USD som skall täcka resursuppbyggnaden i Corline. Avtalet gäller retroaktivt från den 1 april 2022.

Kardium utvecklar en ny form av ablationskateter, the Globe® Mapping and Ablation system, som används för att behandla förmaksflimmer genom att förändra elektriska signaler i sektioner av hjärtat. 37 miljoner människor i världen lider av förmaksflimmer och genom ablationsbehandling minskar risken för ventrikelflimmer och plötsligt hjärtstopp hos denna patientgrupp.
Kardium säljer idag en icke-coatad version av sin produkt Globe® Mapping and Ablation System i Europa och skall lansera den CHS™-coatade versionen i USA, Kanada och Europa när myndighetsgodkännande erhållits. I detta syfte driver Kardium kliniska studier i såväl Kanada som Tjeckien och tidigare i år rapporterade bolaget lyckade resultat i den kanadensiska studien. 

CHS™-ytan ökar säkerheten vid användandet av Globe®-systemet genom att minska trombosrisken under proceduren som kan vara upp till flera timmar. För behandling med ablationskateter har rapporterats kliniska risker relaterade till blodproppsbildning under själva proceduren.

Corline räknar med att försäljningspotentialen i kontraktet med Kardium överstiger 50 MSEK årligen vid fullt ut lanserad produkt.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar
”Vi ser mycket positivt på det tilläggsavtal vi nu tecknar med Kardium. Vi ökar intäkterna i vår medicinteknikaffär ytterligare och kan bättre planera vår resursuppbyggnad för att möta kraven på organisationen inför kommersiell lansering av Kardiums och andra kunders produkter. Genom tilläggsavtalet signalerar Kardium också en ökad tilltro till det kommersialiseringsprogram man driver, vilket stärker Corlines tro på möjligheten att realisera intäkts- och intjäningspotentialen i kundrelationen”.

Vid frågor, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Redeye AB
Telefon: +46 (0)8-121 576 90
E-post: certifiedadviser@redeye.seCorline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget är i färd med att inleda fas 2-studier för Renaparin®, en kandidat för vilken Corline har erhållit särläkemedelsdesignering (”Orphan Drug”) i Europa och USA och som är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. Bolaget har tecknat avtal om samarbete med ett antal medicinteknikbolag i USA och Kanada för sin antitrombotiska ytbehandlingsteknik. Läkemedelskandidaterna och de medicintekniska produkterna är baserade på samma grundteknologi.


Back to overview