July 03rd, 2017

Corline Biomedical AB:Tecknar avsiktsförklaring med University of Alberta i Kanada avseende bolagets kliniska studie inom diabetes typ 1

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "bolaget") har tecknat en avsiktsförklaring (Letter of Intent) med James Shapiro och The Clinical Islet Transplant Program vid Alberta-universitetet i Edmonton, Kanada om att utvärdera ett samarbete för kliniska studier inom diabetes typ 1. Alberta är ett av de mest framstående öcellsprogrammen i världen och Shapiro publicerade år 2000 det så kallade Edmontonprotokollet, där man påvisade revolutionerande resultat med insulinfrihet hos en stor andel patienter 5 år efter transplantation. Corlines mål med samarbetet är att påskynda patientrekryteringen i den av svenska Läkemedelsverket godkända fas 1-studien med Cytoparin(TM)-behandlade Langerhanska öar, genom att utöka antalet kliniska centra.

Inom öcellstransplantation för att bota diabetes typ 1, utvecklar Corline produkten Cytoparin(TM) som syftar till att skydda öceller mot oönskade immunförsvarsreaktioner (IBMIR) och därmed förbättra effekten av behandlingen. Cytoparin(TM)-projektet är godkänt av Läkemedelsverket i Sverige för start av klinisk studie och patienter är planerade att rekryteras av kliniska centra i Uppsala och Stockholm. För att påskynda rekryteringen av patienter till studien har Corline inlett diskussioner med ytterligare kliniker både i och utanför Norden. Corline har tidigare bedömt att intresset för Cytoparin(TM) är stort, vilket för en kort tid sedan manifesterades i konkreta samtal universitet i Oxford om att delta i studien. Möjligheterna för Cytoparin(TM) att potentiellt bli en generellt använd teknologi på internationell basis förstärks ytterligare genom de diskussioner om samarbete som förs med Alberta-universitet i Edmonton, Kanada.

Ansvarsfördelningen inom det tilltänkta samarbetet är att Corline överför teknologin för att behandla öceller med Cytoparin(TM) samt tillhandahåller regulatorisk support, medan The Clinical Islet Transplant Program vid Alberta-universitetet genomför Cytoparin(TM)-behandlingen av öcellerna, samt rekryterar och behandlar patienter inom ramen för den kliniska studien.  Corline behåller fortsatt alla kommersiella rättigheter kopplade till produkten. Teknologiöverföring och kontakter med regulatoriska myndigheter planeras att inledas efter sommaren 2017, då också ett formellt avtal mellan parterna väntas vara på plats.

Prof James Shapiro, kommenterar

"We would be exceedingly fortunate to have this great opportunity to work closely with you and the Uppsala team in moving your very exciting first-in-man trial to the clinic. Controlling IBMIR effectively is the single most important intervention I believe that will effectively turn islet engraftment around to the point where a single donor will successfully reverse diabetes in a robust and sustainable way. I further believe that this approach may accelerate ongoing advancements in stem cell engraftment. From my perspective, this will be a priority trial for us".

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar

"Återigen är det mycket positivt för Cytoparin(TM)-projektet och Corline att vi nu inleder ytterligare en dialog om samarbete med ett ledande centrum för öcellstransplantation, denna gång i Nordamerika. Att en av världens absolut ledande forskare inom området, James Shapiro, ger uttryck för en stark tilltro till vår teknologi ser jag som mycket tillfredställande. Det känns definitivt som att vi är på rätt spår. Nu jobbar vi för en snabb överföring av den dokumentation som skall granskas av relevanta regulatoriska myndigheter".

  

Vid frågor, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 03 juli 2017.

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans.

Back to overview