September 20th, 2017

Corline Biomedical AB: Corline utökar Scientific Advisory Board

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") har beslutat utöka sitt Scientific Advisory Board och har därför utsett Prof. Rutger Ploeg, Oxford University, som ny medlem. Prof. Ploeg är en världsledande expert inom transplantationskirurgi med särskild inriktning på transplantationsbiologi och organpreservation.
Corline har formerat ett Scientific Advisory Board för att stödja den kliniska utvecklingen av Renaparin®, bolagets produkt som är under utveckling för att förbättra njurtransplantation. Den kliniska fasen av utvecklingen förväntas inledas inom kort. Förutom Prof. Ploeg, består rådet av Bengt Fellström, överläkare och senior professor inom njursjukdomar vid Uppsala universitet.

Prof. Ploeg är aktiv klinisk konsult vid transplantationskirurgiska avdelningen vid Nuffield Department of Surgical Sciences vid Oxford universitet och ägnar parallellt med detta uppdrag sin tid till forskning om njurtransplantation med fokus på förbättrad organpreservation och -kvalitet. Prof. Ploeg leder två vetenskapliga konsortier inom dessa områden, dels COPE (Consortium on Organ Preservation in Europe), dels QUAD (Quality in Organ Donation). År 2009 var Prof. Ploeg ordförande i den europeiska sammanslutningen för organtransplantation, ESOT.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar
"Vi stärker nu vårt Advisory Board med en av världens mest erkända experter inom organpreservation och organkvalitet vid njurtransplantation. Det är en enorm styrka för bolaget att kunna ta del av Rutger Ploegs kunskap och kontaktnätverk när vi analyserar resultat från den förestående fas 1-studien och planerar och designar den påföljande fas 2-studien. Men det faktum att Prof. Ploeg väljer att engagera sig i bolaget som rådgivare är också ett kvitto för Corline. Det bekräftar att det kliniska problem vi försöker lösa är absolut kritiskt för att erhålla bättre transplantationsresultat, men också att Renaparin® är en intressant produktkandidat".

Vid frågor, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2017.

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans.

Back to overview