April 03rd, 2017

Corline Biomedical AB: Ytterligare kompetens och nätverk tillförs styrelsen

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "bolaget") meddelar att Henrik Krook kommer att föreslås som ny styrelseledamot i bolaget vid årsstämman den 4 maj 2017. Krook har haft ledande roller på flera läkemedelsbolag - senast Alexion där han var VD i Norden och Baltikum.

Med Henrik Krook i styrelsen ökar Corline sin kompetens och sitt industriella nätverk ytterligare. Krook har gedigna kunskaper inom transplantationsområdet och över 15 års erfarenhet från olika befattningar på läkemedelsbolag såsom Roche, Novartis, Medivir och Alexion.

Henrik inledde sin läkemedelsindustrikarriär som klinisk prövningsledare för Roches läkemedel inom transplantationsområdet och har därefter axlat ett växande ansvar inom globala läkemedelsbolag med roller som exempelvis landschef för Novartis i Norge och senast som VD för Alexions verksamhet i Norden och Baltikum. Under sin tid som ansvarig för Medivirs kommersiella verksamhet deltog Henrik även i licenssamarbeten med partnerföretagen Janssen Pharmaceuticals, Ferrer och GSK.

Henrik har djup förståelse för läkemedelsindustrin tack vare sin erfarenhet från flera olika roller, terapiområden och typer av företag. Han har även ingått i program för framtida toppledare inom Novartis. Arbetet på Alexion gav Henrik särskilt god insikt i och ett bra nätverk inom Orphan Drugs.

Henrik Krook har disputerat inom transplantationsimmunologi vid Uppsala universitet och har en Executive MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm.

Henrik Krook, blivande styrelseledamot i Corline Biomedical AB, kommenterar

"Jag tog kontakt med Corline baserat på att företagets plattform erbjuder många intressanta möjligheter som jag tror starkt på. Prekliniska data inom transplantationsområdet ser lovande ut och det finns en solid utvecklingsplan framåt. Dessutom finns det flera andra tänkbara applikationsområden som medför ytterligare potential. Utöver mina erfarenheter från forskning till kommersialisering räknar jag också med att mitt nätverk kommer att vara en värdefull tillgång i arbetet kring tänkbar framtida utlicensiering."

Adam Dahlberg, styrelseordförande i Corline Biomedical AB, kommenterar

"Henriks kunskaper och nätverk blir mycket värdefullt för Corline när vi ska optimera studier, prioritera bland medicinska indikationer och föra diskussioner med större industriella aktörer. Corline tillförs härmed ett mycket bra nätverk inom transplantationsområdet och läkemedelsindustrin. Jag välkomnar Henrik och ser fram emot ett värdefullt samarbete."

Vid frågor, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2017.

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans.

Back to overview