June 29th, 2017

Corline Biomedical AB: Tecknar avsiktsförklaring med Oxford University avseende bolagets kliniska studie inom diabetes typ 1

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "bolaget") har tecknat en avsiktsförklaring (Letter of Intent) med Nuffield Department of Surgical Scicences vid Oxfords universitet om att utvärdera ett samarbete för kliniska studier inom diabetes typ 1. Oxford är ett av tre centra i Storbritannien som utgör navet i landets verksamhet för öcellstransplantation till patienter med allvarlig diabetes typ 1. Corlines mål med samarbetet är att påskynda patientrekryteringen i den av svenska Läkemedelsverket godkända fas 1-studien med Cytoparin(TM)-behandlade Langerhanska öar, genom att utöka antalet kliniska centra.

Inom öcellstransplantation för att bota diabetes typ 1, utvecklar Corline produkten Cytoparin(TM) som syftar till att skydda öceller mot oönskade immunförsvarsreaktioner och därmed förbättra effekten av behandlingen. Cytoparin(TM)-projektet är godkänt av Läkemedelsverket i Sverige för start av klinisk studie och patienter är planerade att rekryteras av kliniska centra i Uppsala och Stockholm. För att påskynda rekryteringen av patienter till studien har Corline inlett diskussioner med ytterligare kliniker både i och utanför Norden. Corline har tidigare bedömt att intresset för Cytoparin(TM) är stort, vilket nu manifesteras i att konkreta samarbetssamtal har inletts med universitet i Oxford.

Ansvarsfördelningen inom det tilltänkta samarbetet är att Corline överför teknologin för att behandla öceller med Cytoparin(TM) samt tillhandahåller regulatorisk support, medan Nuffield Department of Surgical Sciences i Oxford genomför Cytoparin(TM)-behandlingen av öcellerna, samt rekryterar och behandlar patienter inom ramen för den kliniska studien.  Corline behåller fortsatt alla kommersiella rättigheter kopplade till produkten. Teknologiöverföring och kontakter med regulatoriska myndigheter planeras att inledas efter sommaren 2017, då också ett formellt avtal mellan parterna väntas vara på plats.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar

"Det är mycket positivt för Cytoparin(TM)-projektet och Corline i stort att vi nu inleder en dialog om samarbete med en av de ledande klinikerna för öcellstransplantation i Europa, med förhoppning att inom kort kunna addera Oxford till vår sedan tidigare godkända studie. Vi bedömer att kontakterna med lokala regulatoriska myndigheter underlättas av svenska läkemedelsverkets tidigare godkännande och vi möts av en stor portion entusiasm och tilltro till vår produkt av teamet i Oxford, vilket inspirerar och underlättar processen".

Vid frågor, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2017.

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans.

Back to overview