December 16th, 2021

Corline Biomedical AB: Samarbetspartner i kliniska försök med CHS™-coatade produkter i både Nordamerika och Europa

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”bolaget”) har sedan i september 2020 ett licens- och leveransavtal med det Vancouver-baserade bolaget Kardium Inc (Kardium) som har utvecklat produkten Globe® Mapping and Ablation System för behandling av hjärtarytmier. Kardium har nu startat kliniska försök med en CHS-coatad version av Globe-systemet i Kanada och Tjeckien.

Kardium har sedan tidigare en version av sitt Globe®-system godkänd för klinisk användning och försäljning i Europa och har rapporterat om behandlingar som utförts i bland annat Tyskland. Denna version av produkten använder ej Corlines antitrombotiska yta CHS™.

Corline och Kardium har arbetat tillsammans i den regulatoriska processen kring CHS™-ytan som en integrerad del av ablationsskatetern i Kardiums system och har nu erhållit godkännande av lokala myndigheter i Kanada respektive Tjeckien för klinisk utvärdering av en CHS™-coatad version av Globe-systemet. De båda studierna skall rekrytera upp till 80 patienter och är ett led i den regulatoriska godkännande-processen som föregår kommersiell fas.

CHS™ syftar till att öka säkerheten vid användandet av produkter i blodkontakt och minska risken att för patienten skadliga blodproppar bildas och/eller frigörs från produkterna. Historiskt har mer än 100 000 hjärtstentar modifierats med CHS™ och implanterats i patienter i Europa. 

Corline räknar med att kontraktet med Kardium genererar en årlig intäkt för bolaget om 50 MSEK vid fullt ut lanserad produkt.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar
”De två kliniska studierna som nu inletts är ett stort steg framåt i arbetet med vår partner Kardium, men ger också en grund för fortsatt expansion för CHS inom medicinteknikområdet. Myndigheternas snabba godkännande av dokumentationen som stödjer CHS-användande stärker oss i uppfattningen att vi har gjort det grundarbete som krävs ur en regulatorisk synpunkt. Nu ser vi fram emot att fortsatt stödja Kardium på resan mot kommersialisering och använda oss av erfarenheterna från nu avslutat arbete i interaktionen med övriga medicinteknikkunder.

Vid frågor, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Corline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget är i färd med att inleda fas 2-studier för Renaparin®, en kandidat för vilken Corline har erhållit särläkemedelsstatus (”Orphan Drug”) i Europa och USA och som är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Dessutom genomförs prekliniska studier inom lungtransplantation för Renaparin®. Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. Bolaget har nyligen tecknat avtal om samarbete med ett antal nya medicinteknikbolag. Läkemedelskandidaterna och de medicintekniska produkterna är baserade på samma grundteknologi.


Back to overview