May 20th, 2019

Corline Biomedical AB: Riktad nyemission om ca 14 MSEK

Styrelsen för Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") har med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 7 maj 2019 beslutat att emittera totalt 900 000 aktier i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Den riktade emissionen tecknas av institutioner och professionella aktieägare till en aktiekurs om 15,50 SEK. Totalt tillförs Corline cirka 14 MSEK genom transaktionen.

För att stärka Corlines finansiella ställning inför kommande utveckling av Bolagets läkemedelsportfölj har styrelsen beslutat genomföra en riktad emission om cirka 14 MSEK. Teckningskursen i emissionen uppgår till 15,50 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 7,2 procent mot senaste betalkurs den 20 maj 2019. Emissionen tecknas av Healthinvest Small & Microcap Fund (420 000 aktier) Eccenovo AB (300 000 aktier), LS Medcap GmbH (90 000 aktier) och Adam Dahlberg (90 000 aktier).

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda och stärka ägarbilden i Bolaget med investerare som har stor erfarenhet och visat framgång i investeringar inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Den riktade emissionen innebär också att finansieringen kan genomföras på ett tidseffektivt sätt och till kostnader som är lägre jämfört med en företrädesemission.

Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 5,4 procent i förhållande till totala antalet aktier efter transaktionen som medför att antalet aktier i Corline ökar från 15 774 918 aktier till totalt 16 674 918 aktier, och att aktiekapitalet ökar med 112 500 kronor, från 1 971 864,75 kronor till totalt 2 084 364,75 kronor. Emissionskostnaden uppgår till mindre än 100 000 kronor.

Henrik Nittmar, VD i Corline, kommenterar
"Det är bra att vi stärker det institutionella och professionella ägandet i Corline ytterligare. Kassaförstärkningen möjliggör kommande satsningar, både vad gäller kliniska studier och kommersiella aktiviteter och vi står nu väl rustade inför höstens aktiviteter"

Vid frågor, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10
E-post: ca@sedermera.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2019.


 

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget har inlett kliniska studier för Renaparin® inom njurtransplantation, en applikation som har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug") i Europa och USA. Corlines projekt Cytoparin är godkänt att starta kliniska studier för diabetes typ1. Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans.

 

Bilaga

Back to overview