October 24th, 2017

Corline Biomedical AB: Renaparin utvecklas för nya indikationsområden

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") meddelar att en projektansökan som syftar till att utvidga användningen av bolagets produkt Renaparin - för lungtransplantation och som skydd mot kärlskada in vivo - har beviljats bidrag från SWElife/Vinnova om totalt cirka 1,76 MSEK. Corline är koordinator i projektet som utförs tillsammans med två forskagrupper vid Uppsala universitet. Projektet utförs under 24 månader.

Corline har sedan 2014 utvecklat Renaparin tillsammans med två forskargrupper vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet, dels Institutionen för immunologi, genetik och patologi, dels Institutionen för Kirurgiska vetenskaper. Detta framgångsrika samarbete fortsätter nu i ett projekt som syftar till att utvidga användningen av Renaparin-baserade produkter till nya indikationsområden. Målet är att ta fram Proof of Concept-data i stordjursmodell för Renaparin-behandlade lungor inför transplantation, samt för reparation av kärlskada med hjälp av Renaparin direkt i patient (in vivo).

Utvidgningen till nya indikationer bygger på den utveckling som gjorts av Renaparin för njurtransplantation och data som tagits fram i detta projekt. Viktiga komponenter i utvidgningsstrategin är den nyligen säkrade särläkemedelsstatusen i EU och USA som, förutom njurar, omfattar transplantation av samtliga typer av solida organ, samt det godkända USA-patentet för reparation av kärl i både transplantationssammanhang och direkt i patient. Genom dessa komponenter erbjuds skydd av framtida produkter också inom de indikationsområden som utvecklas i det nya projektet. Dessutom räknar Bolaget med ytterligare synergier genom att kunna utnyttja toxikologidata och regulatoriska filer från njurprojektet.

Swelife är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter inom akademin, hälso- och sjukvården och näringslivet. Målet är att stärka life science-Sverige och förbättra folkhälsan.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar
"Fantastiskt kul att vi än en gång erhåller SWElife/Vinnovas förtroende för att utveckla vårt produktprogram för Renaparin. Vi har i tidigare projekt med forskargrupperna vid Uppsala universitet nått stora framgångar och vi tror oss ha goda chanser att upprepa detta i det nya projektet. För Corline som bolag är det logiskt att söka synergier i utvecklingsprogrammet och en utvidgning till transplantation av andra typer av organ än njurar är naturligt baserat på den IP vi säkrat. Lungtransplantation är ett mycket attraktivt tillägg som indikationsområde. Kärlreparation direkt i patient är något vi velat utveckla under en längre tid inom ramen för Corline Pharma och med det här projektet blir det möjligt att accelerera dessa planer".

Vid frågor, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2017.

  

 

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans.

Back to overview