November 29th, 2016

Corline Biomedical AB: Renaparin® ger bättre njurfunktion i proof of priniciple-studie

Corline Biomedical AB ("Corline") meddelar att Renaparin® utvärderats i en preklinisk proof of principle-studie tillsammans med en forskargrupp vid Universitetet i Salamanca, Spanien. Efter transplantation av Renaparin®-behandlade njurar till råttor konstaterades att behandlade njurar uppvisade en signifikant bättre funktion efter tre dagar än obehandlade kontrollnjurar.

Den nu genomförda prekliniska studien utgör del i den dokumentation Corline sammanställer inför inlämnandet till svenska Läkemedelsverket av en ansökan om klinisk prövning av Renaparin® för njurtransplantation, vilket är planerat att ske första halvåret 2017. Studien genomfördes som en transplantationsstudie på råtta, där sex djur transplanterades med njurar som behandlats med Renaparin® och sex kontrolldjur erhöll obehandlade njurar. Djuren avlivades tre dagar efter behandlingen. Njurfunktion analyserades med hjälp av att mäta mängden kreatinin i blodet. Kreatinin är en metabolit som produceras vid muskelanvändning och som renas genom en normalt fungerande njure. Efter tre dagar hade icke-behandlade djur i studien mer än dubbelt så höga kreatinin-nivåer jämfört med de djur som behandlats med Renaparin. Dessutom nådde obehandlade djur dessa höga kreatinin-nivåer tidigt efter transplantationen varefter dessa värden låg oförändrat kvar på höga nivåer, medan man i Renaparin®-gruppen såg en trend mot successivt lägre kreatininvärden i blodet. Detta tyder på att Renaparin®-gruppen har väl fungerande njurar efter transplantation, medan de obehandlade djuren har signifikant sämre njurfunktion.

Renaparin® är under utveckling för att förbättra utfallet av klinisk njurtransplantation. Bolaget uppskattar att marknadspotentialen uppgår till 4 miljarder SEK på årsbasis för behandling av de cirka 35 000 njurar som transplanteras i EU och USA. Bolaget rapporterade nyligen att EU anslagit över 23 miljoner SEK till Corlines utveckling av Renaparin® vilket motsvarar 100 % finansiering av den planerade kliniska studien.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar

"Proof of principle-studien är en viktig pusselbit i vår prekliniska utveckling och det är mycket tillfredställande att vi får tydliga resultat. Även om alla studier där ett fåtal djur ingår skall tolkas med försiktighet är det nu andra gången vi visar funktionsförbättring i en preklinisk transplantationsmodell. Dessutom visar Salamanca-studien att vi har en kvardröjande effekt av Renaparin®-behandlingen också efter tre dagar, vilket är helt i linje med våra förväntningar. Vi har utgått ifrån att om man genom primär prevention kan undvika immunförsvarsreaktionen direkt efter transplantation, så kommer det ha effekter på njurfunktioner på längre sikt. Det är precis vad studien indikerar."

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2016-11-29 kl. 10:30 CEST. 

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och bolaget har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. 

Back to overview