May 31st, 2016

Corline Biomedical AB: Renaparin® erhåller 1 MSEK i anslag från Vinnova

Corline Biomedical AB ("Corline") meddelar att Vinnova beslutat anslå 1 MSEK för att stödja Renaparin®-utvecklingens avslutande prekliniska steg i ett projekt som genomförs tillsammans med Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Universitetet och sjukhuset ansvarar för det experimentella arbetet medan Corline leder den regulatoriska delen av projektet.

Inom ramen för sitt program "Strategiska innovationsprogrammet för folksjukdomar (SWElife) - Innovativa samverkansprojekt inom folksjukdomar 2016-2017" ger Vinnova stöd till projekt som kan utvecklas till att bidra till behandlingen av vanligt förekommande och livsavgörande sjukdomar. Anslagen ges i två faser där den första fasen är den som nu beslutats för Renaparin®. Givet ett lyckat projektresultat kan ytterligare upp till 5 MSEK ges i anslag för samma projekt i en andra fas.

Corline avser att med den nu beviljade Vinnova-ansökan för Renaparin® komplettera befintlig data med den prekliniska information som krävs för att Läkemedelsverket skall godkänna en framtida ansökan om klinisk prövning. Därför kommer bland annat ett antal experiment i djurmodell genomföras i samarbete med projektledaren Peetra Magnusson vid Uppsala universitet och Tomas Lorant vid Akademiska sjukhuset. Därutöver sker även regulatorisk utveckling och en del marknadsstrategiskt förberedelsearbete i SWElife-projektet.

SWElife-projektet är en del av den totala prekliniska Renaparin®-utvecklingen som kompletterar redan tidigare genomförda, igångsatta eller planerade aktiviteter inom toxikologi, preklinik, tillverkning och kvalitet samt det regulatoriska området, som alla syftar till att dokumentera Renaparin® för klinisk prövning inom njurtransplantation. Corline beräknar, förutsatt att samtlig preklinisk utveckling faller väl ut, att kunna inleda kliniska studier avseende Renaparin(TM) under första halvåret 2017.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar

"Vi är väldigt glada att Vinnova återigen visar stort förtroende för vårt njurtransplantationsprojekt. För knappt två år sedan erhöll Renaparin®-projektet BIO-X-anslag om 2 MSEK. Aktiviteterna som genomfördes i det projektet har nu lett fram till att SWElife-anslaget beviljas. Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset och Corline har vid upprepade tillfällen visat att vi är ett effektivt team som kan leverera det som förväntas. De här anslagen är mycket inspirerande men ger också en direkt hävstång på den aktieägarfinansiering bolaget just har genomfört."

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

Back to overview