April 13th, 2016

Corline Biomedical AB: Registrerar varumärket RENAPARIN® i EU

Corline Biomedical AB ("Corline") lämnade i november 2015 in en ansökan om att registrera Renaparin® som varumärke i EU. Renaparin® är det produktnamn Corline använder för sin heparinbaserade produkt som syftar till att förbättra njurtransplantation. Corlines ansökan om varumärkesregistrering för Renaparin® inom EU har nu erhållit godkännande (no. 014799456).

Renaparin®
Utvecklingen av Renaparin® fortskrider enligt plan. I november 2015 presenterade Corline resultat från en preklinisk studie genomförd på njurar från gris där resultaten indikerar att Renaparin® har en mycket bredare användningspotential inom njurtransplantation än vad som tidigare angivits. I december 2015 rekryterades en senior projektledare för att säkerställa den fortsatta produktutvecklingen. Under 2016-2017 är målet att slutföra den prekliniska utvecklingen och påbörja kliniska studier.

Corline arbetar aktivt och brett med immaterialrättsliga verktyg för att skydda produkten mot framtida konkurrens. Bolaget har inlämnade patentansökningar i EU, USA och Kina, samt har erhållit särläkemedelsstatus i EU och ansökt om sådan status i USA. Registreringen av varumärket Renaparin® i EU stärker det framtida kommersiella skyddet för produkten ytterligare.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar
"Det är viktigt att vi kontinuerligt ser över möjligheterna att skydda Renaparin®-projektet för att bibehålla det kommersiella värde vi skapar genom våra utvecklingsinsatser. Vår strategi är att successivt bygga upp en bred portfölj av olika typer av immaterialrättsligt skydd för Renaparin®."

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se


Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

Back to overview