February 25th, 2020

Corline Biomedical AB publicerar uppdaterad bokslutskommuniké för 2019

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed uppdaterad bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2019. Uppdateringen består i justering av textåtergivelsen av Kassaflödet från den löpande verksamheten. Fullständig bokslutskommuniké finns tillgänglig på Corlines hemsida (www.corline.se) samt som bifogad fil.

Den idag tidigare publicerade bokslutskommunikén angav ett felaktigt Kassaflöde från den löpande verksamheten i texten på sidan 10. Det riktiga kassaflödet fanns återgivet i tabell på sidan 13 i kommunikén. I den nu uppdaterade versionen överensstämmer siffrorna på sidorna 10 respektive 13.

För fullständig bokslutskommuniké, se http://www.corline.se/calendar-and-reports.

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 (0)70 755 95 51
E-post: ca@skmg.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2020

 

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar och driver kliniska studier inom bland annat diabetes typ 1 och njur- och lungtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

 

Bilaga

Back to overview