August 23rd, 2017

Corline Biomedical AB: Publicerar halvårsrapport för perioden januari - juni 2017

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed halvårsrapport avseende perioden januari till juni 2017. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig halvårsrapport finns tillgänglig på Corlines hemsida (www.corline.se) samt som bifogad fil.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017

 • Corline meddelar att Henrik Krook kommer att föreslås som ny styrelseledamot i Bolaget.
   
 • Corline får besked från FDA (Food and Drug Administration) att bolagets heparinsubstans beviljas särläkemedelsstatus i USA.
   
 • Corline håller den 4 maj 2017 årsstämma. Kommuniké från årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.corline.com).
   
 • Corline deltar som sponsor vid den internationella transplantationskonferensen IPITA 2017 i Oxford, som samlar forskare, industri och annan expertis inom områdena transplantation av Langerhanska öar och bukspottskörtel.
   
 • Corline tecknar en avsiktsförklaring (Letter of Intent) med Nuffield Department of Surgical Sciences vid Oxford University, gällande utvärdering av ett samarbete för kliniska studier inom diabetes typ 1.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Corline tecknar en avsiktsförklaring med Dr. James Shapiro och The Clinical Islet Transplant Program vid University of Alberta i Edmonton, Kanada, gällande utvärdering av ett samarbete för kliniska studier inom diabetes typ 1. 
   
 • Corline erhåller ett så kallat Notice of Allowance-brev från det amerikanska patentverket (USPTO). I detta brev meddelar USPTO att man avser bevilja bolagets patentansökan 14/366,483 som ger skydd för användning av Corlines teknik (Renaparin®) för att behandla och skydda blodkärl i organ för transplantation. Patentet kommer att vara giltigt minst till i juni 2034.

Ekonomisk översikt över första halvåret 2017

 • Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 320 KSEK (583).
 • Resultatet efter finansiella poster för första halvåret uppgick till -5 123 KSEK (-2 410).
 • Resultatet per aktie uppgick för första halvåret till cirka 0,40 SEK (-0,22).
 • Likvida medel uppgick per den 30 juni 2017 till 11,4 MSEK.

Ekonomisk översikt över andra kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 103 KSEK (367).
 • Resultatet efter finansiella poster för andra kvartalet uppgick till -2 038 KSEK (-575).
 • Resultatet per aktie uppgick för andra kvartalet till cirka -0,16 SEK (-0,05).

Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital
 • I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
 • Med "Corline" avses koncernen. Om inte annat anges så avser samtliga uppgifter koncernen.

För fullständig halvårsrapport, se http://www.corline.se/calendar-and-reports

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
23 augusti 2017.

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

Back to overview