August 23rd, 2018

Corline Biomedical AB publicerar halvårsrapport för första halvåret 2018

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed halvårsrapport för det första halvåret 2018. Nedan följer en kort sammanfattning av halvårsrapporten. Fullständig halvårsrapport finns tillgänglig på Corlines hemsida (www.corline.se) samt som bifogad fil.

 • Corline lämnar in ansökan till Läkemedelsverket om en klinisk läkemedelsprövning med RENAPAIR 01, vilken syftar till att utvärdera säkerhet med Renaparin® i anslutning till njurtransplantation. Efter andra kvartalets utgång medger Läkemedelsverket kliniskt prövningstillstånd. Därmed har samtliga regulatoriska krav för att studien ska genomföras uppfyllts.
   
 • Corline undertecknar term sheet med en nordamerikansk kund avseende en medicinteknisk produkt, i vilket villkor för framtida royalties, priser och volymer för kommande leveranser av bolagets heparinyta CHC(TM) specificeras. Efter utvecklings- och uppskalningsperioden förväntas affären generera intäkter till Corline om 50 MSEK årligen.
   
 • Corline genomför en riktad nyemission till två strategiska investerare. I samband med den riktade nyemissionen utnyttjas även bolagets befintliga optionsprogram till fullo. Totalt tillförs Corline cirka
  15,9 MSEK genom transaktionerna.
   
 • Kinesiska patentmyndigheter beviljar efter periodens utgång Bolaget patent för tekniken att behandla och skydda blodkärl i organ för transplantation, vilket omfattar skydd bland annat för Renaparin®.


Ekonomisk översikt över första halvåret 2018

 • Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 656 KSEK (320).
   
 • Resultatet efter finansiella poster för första halvåret uppgick till -3 654 KSEK (-5 123).
   
 • Resultatet per aktie uppgick för första halvåret till cirka -0,25 SEK (-0,40).
   
 • Likvida medel uppgick per den 30 juni 2018 till 24,5 MSEK.
   
 • Soliditeten uppgick per den 30 juni 2018 till 93 %.

Ekonomisk översikt över andra kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 346 KSEK (103).
   
 • Resultatet efter finansiella poster för andra kvartalet uppgick till -1 870 KSEK (-2 038).
   
 • Resultatet per aktie uppgick för andra kvartalet till cirka -0,13 SEK (-0,16).

Definitioner
- Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

- I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

- Med "Corline" avses koncernen. Om inte annat anges så avser samtliga uppgifter koncernen.

För fullständig halvårsrapport, se http://www.corline.se/calendar-and-reports.

 

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
23 augusti 2018.

 

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

Back to overview