August 28th, 2019

Corline Biomedical AB publicerar halvårsrapport för det första halvåret 2019

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed halvårsrapport för det första halvåret 2019. Nedan följer en kort sammanfattning av halvårsrapporten. Fullständig halvårsrapport finns tillgänglig på Corlines hemsida (www.corline.se) samt som bifogad fil.

Väsentliga händelser under Q2 2019

 • Den 16 april 2019 offentliggör Corline årsredovisning för verksamhetsåret 2018 och den 7 maj 2019 hålls årsstämma.
 • Under maj månad meddelar Corline att Läkemedelsverket godkänner rekrytering av patienter till RENAPAIR 01 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, i tillägg till Uppsala Akademiska sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Därmed kommer studien ? efter de fyra första transplanterade och utvärderade patienterna vid Akademiska sjukhuset ? att kunna bedrivas vid tre av Sveriges fyra njurtransplantationsenheter.
 • Den 20 maj 2019 meddelar Corline att styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 7 maj 2019, beslutat om en riktad nyemission om ca 14 MSEK. Emissionen tecknas av HealthInvest Small & MicroCap Fund och av Eccenovo AB.
 • I slutet av maj månad 2019 meddelar Corline att bolaget har ingått ett avtal med Svensk Kapitalmarknadsgranskning avseende tjänsten som Certified Adviser.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Corline inbjuds att presentera sin verksamhet på Pareto Securities 10th Health Care Conference.

Ekonomisk översikt över andra kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 369 KSEK (346).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 525 KSEK (?1 870).
 • Resultatet per aktie uppgick för första kvartalet cirka -0,16 SEK (-0,13).

Ekonomisk översikt över första halvåret 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 509 KSEK (656).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 492 KSEK (?3 654).
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,35 SEK (-0,25).
 • Likvida medel uppgick per den 30 juni 2019 till 32,8 MSEK (24,5).
 • Soliditeten uppgick per den 30 juni 2019 till 91% (94).

Definitioner
- Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
- I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

För fullständig halvårsrapport, se http://www.corline.se/calendar-and-reports.

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 70 755 95 51
E-post: ca@skmg.se

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
28 augusti 2019.

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

Bilaga

Back to overview