November 25th, 2020

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för perioden januari till september 2020

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till september och tredje kvartalet 2020. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Corlines hemsida samt som bifogad fil.

VD Henrik Nittmar kommenterar

Corline har under årets tredje kvartal utvecklats väl vad gäller Renaparin® och samtidigt visat prov på den breda potentialen i bolagets plattformsteknologi. Avtal har slutits med kunder i den medicintekniska delen av verksamheten.

Ekonomisk översikt över det tredje kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen under det tredje kvartalet 2020 uppgick till 368 KSEK (138).
 • Resultatet efter finansiella poster under det tredje kvartalet 2020 uppgick till -2 150 KSEK (-1 932).
 • Resultatet per aktie uppgick under det tredje kvartalet 2020 till cirka -0,13 SEK (-0,12).

 

Ekonomisk översikt över perioden januari till september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 1160 KSEK (647).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 232 KSEK (-7 424).
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,43 SEK (-0,46).
 • Likvida medel uppgick per den 30 september 2020 till 7,8 MSEK (27,7).
 • Soliditeten uppgick per den 30 september 2020 till 91 % (93).

 

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2020

 • Den 7 juli meddelar Corline att bolaget erhållit ett så kallat Intent to Grant–brev från European Patent Office, där de blivit informerade om att den europeiska patentmyndigheten avser bevilja bolagets patentansökan P9345EO00. Ansökan avser Corlines teknik att behandla och skydda blodkärl i organ för transplantation.

 

 • I september tecknar Corline ett licens- och leveransavtal med det kanadensiska bolaget Kardium. Avtalet ger Kardium en icke-exklusiv rätt att använda Corlines CHS™-yta på sina ablationskatetrar. Betalning sker dels i form av en royalty, dels för löpande leveranser av ytbehandlingsprodukter från Corline, samt som en fast avgift per kalendår. En full ut lanserad produkt bedöms kunna generera en årlig intäkt till Corline om 50 MSEK.

 

 

 • Corline lämnar den 30 september in studierapporten för RENAPAIR 01 till Läkemedelsverket. Rapportens slutsats är att Renaparin® är säkert att administrera till donatornjuren i samband med transplantation. Analysen av data från RENAPAIR 01 har resulterat i en preciserad design av fas 2-studien som avses inledas under första halvåret 2021.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I oktober tecknar Corline leverans- och supportavtal med det amerikanska bolaget Imperative Care för användning av bolagets ytbehandling CHS™ för produkter inom strokevård. Avtalen sträcker sig i första fasen fram till december 2021 och totalt försäljningsvärde uppgår under denna tid till ca 7 MSEK. En fullt ut lanserad produkt bedöms generera en årlig intäkt för Corline på ca 35 MSEK.

 

 • Corline meddelar att Magnus Nilsson från och med den 18 november kommer att ingå i bolagets styrelse som ny adjungerad ledamot för att därefter föreslås som ordinarie ledamot vid kommande bolagsstämma. Magnus Nilsson var under tiden 2003 till 2011 VD för transplantations- och fertilitetsbolaget Vitrolife och fram till i april i år VD för XVIVO Perfusion, ett bolag med inriktning på transplantationsprodukter som Magnus var med och startade 1998.

 

 

Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
 • I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

 

För fullständig delårsrapport, se http://www.corline.se/calendar-and-reports

 

För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

 

Certified Adviser

Redeye AB
Telefon: +46 (0)8-121 576 90
E-post: certifiedadviser@redeye.se

 

 

 

Corline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar och driver kliniska studier inom bland annat diabetes typ 1 och njur- och lungtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus (”Orphan Drug”). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

Back to overview