May 18th, 2017

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för januari till mars 2017

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till mars 2017. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig delårsrapport finns tillgänglig på Corlines hemsida (www.corline.se) samt som bifogad fil.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2017

 • I början av februari 2017 meddelas att såväl Corline som EU-kommissionen har skrivit under anslagsavtalet om cirka 23,1 MSEK, varför utbetalning av den första delbetalningen kan ske.
   
 • Den 7 februari 2017 meddelar Corline att NPITG, en underavdelning av Scandiatransplant, önskar granska den prekliniska datamängden innan Cytoparin(TM)-studien startas. Studiestart senareläggs därmed jämfört med tidigare kommunikation.
   
 • Den 16 februari 2017 meddelar Corline att Bolaget hållit ett möte med representanter för NPITG och strax därefter kommuniceras att NPITG rekommenderat att starten av Bolagets studie med Cytoparin(TM) senareläggs i väntan på ytterligare prekliniska data.
   
 • Den 31 mars 2017 meddelar Corline att Renaparin® visat god säkerhetsmarginal vid en toxikologistudie enligt Good Laboratory Practice (GLP).

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

 • Den 3 april 2017 meddelar Corline att Henrik Krook föreslås för inval i bolagets styrelse. Krook har gedigen kunskap inom transplantations området och över 15 års erfarenhet från olika befattningar på läkemedelsbolag såsom Roche, Novartis, Medivir och Alexion.
   
 • Årsstämma hålls den 4 maj 2017. Samma dag meddelar Corline att bolagets substans erhållit särläkemedelsstatus i USA för indikationen organtransplantation. Corline har därefter särläkemedelsstatus för denna indikation på båda sina målmarknader, USA och Europa.

Ekonomisk översikt över första kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 217 KSEK (216).
 • Resultatet efter finansiella poster för första kvartalet uppgick till -3 085 KSEK (-1 835).
 • Resultatet per aktie uppgick för första kvartalet till cirka -0,24 SEK (-0,19).
 • Likvida medel uppgick per den 31 mars 2017 till 16 MSEK.

För fullständig delårsrapport, se www.corline.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2017.

 

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna. 

Back to overview