November 16th, 2017

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för januari - september 2017

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till september 2017. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig delårsrapport finns tillgänglig på Corlines hemsida (www.corline.se) samt som bifogad fil.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2017

 • Corline tecknar en avsiktsförklaring med Dr. James Shapiro och The Clinical Islet Transplant Program vid University of Alberta i Edmond, Kanada för att utvärdera ett samarbete för kliniska studier inom diabetes typ 1. 
   
 • Corline erhåller ett s.k. Notice of Allowance-brev från det amerikanska patentverket för patentansökan avseende bolagets teknik att behandla och skydda blodkärl, bland annat i organ för transplantation. Patentet kommer att vara giltigt till och med juni 2034.
   
 • Corline genomför en riktad nyemission om cirka 15 MSEK, vilken tecknas av en begränsad krets institutionella och professionella investerare i syfte att finansiera bolagets breddning av verksamheten till nya indikationsområden.
   
 • Corline utökar sitt Scientific Advisory Board och utser professor Rutger Ploeg som ny medlem. Professor Ploeg är en världsledande expert inom transplantationskirurgi med särskild inriktning på transplantationsbiologi och organpreservation.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Corline meddelar att en projektansökan som syftar till att utvidga användningen av bolagets produkt Renaparin, för lungtransplantation och som skydd mot kärlskada in vivo har beviljats bidrag från SWElife/Vinnova om totalt cirka 1,76 MSEK. Corline är koordinator i projektet som utförs tillsammans med två forskargrupper vid Uppsala universitet.

Ekonomisk översikt över de första nio månaderna 2017

 • Nettoomsättningen under de första nio månaderna uppgick till 442 KSEK (741).
 • Resultatet efter finansiella poster för de första nio månaderna uppgick till -6 110 KSEK (-3 724).
 • Resultatet per aktie uppgick för de första nio månaderna till cirka -0,48 SEK (-0,33).
 • Likvida medel uppgick per den 30 september 2017 till cirka 23 MSEK.
 • Soliditeten uppgick per den 30 september 2017 till 86,3 % (92,5).  

Ekonomisk översikt över tredje kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 122 KSEK (158).
 • Resultatet efter finansiella poster för tredje kvartalet uppgick till -987 KSEK (-1 314).
 • Resultatet per aktie uppgick för tredje kvartalet till cirka -0,08 SEK (-0,10).

Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital
 • I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
 • Med "Corline" avses koncernen. Om inte annat anges så avser samtliga uppgifter koncernen.

För fullständig delårsrapport, se http://www.corline.se/calendar-and-reports

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
16 november 2017.

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

Back to overview