November 25th, 2021

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2021

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till september och tredje kvartalet 2021. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Corlines hemsida samt som bifogad fil.

VD Henrik Nittmar kommenterar
”Det nyss avslutade tredje kvartalet 2021 underbygger ytterligare att Corline Biomedicals kärnteknologi och strategi stödjer två kommersiellt mycket attraktiva verksamhetsgrenar.”

Ekonomisk översikt över det tredje kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen under det tredje kvartalet 2021 uppgick till 962 KSEK (368).
 • Resultatet efter finansiella poster under det tredje kvartalet 2021 uppgick till -2 075 KSEK
  (-2 150).
 • Resultatet per aktie uppgick under det tredje kvartalet 2021 till cirka -0,10 SEK (-0,13).

Ekonomisk översikt över perioden januari till september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 822 KSEK (1 160).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 621 KSEK (-7 232).
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,28 SEK (-0,43).
 • Likvida medel uppgick per den 30 september 2021 till 42,9 MSEK (7,8).
 • Soliditeten uppgick per den 30 september 2021 till 96 % (91 %).

Viktiga händelser under det tredje kvartalet 2021

 • Den 7 juli meddelar Corline att bolaget ingått Term Sheet med ytterligare en kund i USA avseende en medicinteknisk produkt där huvudsakliga villkor för framtida royalties, priser och volymer för kommande leveranser av bolaget heparin CHS™, specificeras. Efter genomförd utvecklings- och uppskalningsperiod förväntas applikationen.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Den 15 oktober meddelar Corline att kunden Imperative Care förlänger sitt existerande leverans- och supportavtal och att Imperative samtidigt väljer att lägga en order omfattande 7,5 MSEK (870 000 USD) för att försäkra sig om produktleveranser under de närmaste 15 månaderna.

Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
 • I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

För fullständig delårsrapport, se http://www.corline.se/calendar-and-reports

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Redeye AB
Telefon: +46 (0)8-121 576 90
E-post: certifiedadviser@redeye.se

 

 

Corline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget är i färd med att inleda fas 2-studier för Renaparin®, en kandidat för vilken Corline har erhållit särläkemedelsdesignering (”Orphan Drug”) i Europa och USA och som är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Dessutom genomförs prekliniska studier inom lungtransplantation för Renaparin®. Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. Bolaget har nyligen tecknat avtal om samarbete med ett antal nya medicinteknikbolag i USA och Kanada. Läkemedelskandidaterna och de medicintekniska produkterna är baserade på samma grundteknologi.

Bilaga


Back to overview