November 19th, 2019

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2019

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed delårsrapport för det tredje kvartalet 2019. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig delårsrapport finns tillgänglig på Corlines hemsida (www.corline.se) samt som bifogad fil.
Väsentliga händelser under Q3 2019

 • Corline publicerar den 28 augusti halvårsrapport för det första halvåret 2019. Fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida.
 • Den 23 september meddelar Corline att bolaget inleder ett samarbete med University Healthcare Network (UHN) Toronto för utveckling av Renaparin® för lungtransplantation. UHN Toronto är bland de ledande organisationerna i världen för framtagande av nya och förbättrade metoder inom lungtransplantation.
 • Bolaget meddelar den 24 september att de första fyra patienterna i studien RENAPAIR 01 har inkluderats vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. I studien erhåller transplantationspatienter donatornjurar som behandlats med Renaparin®.

Väsentliga händelser efter perioden

Den 25 oktober meddelar Corline att inga negativa säkerhetsynd kopplade till Renaparin® har uppkommit efter 30 dagar i de fyra första patienterna och att man därmed beslutat utöka patientrekryteringen i studien till att även omfatta transplantationsklinikerna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Genom detta beslut rekryteras patienter vid de tre kliniker som hanterar cirka 80 % av det totala antalet transplantationer som genomförs i Sverige.

Ekonomisk översikt över tredje kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 138 KSEK (362).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 932 KSEK (-1 470).
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,12 SEK (-0,09).

Ekonomisk översikt över första nio månaderna 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 647 KSEK (1 018).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 424 KSEK (-5 124).
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,46 SEK (-0,34).
 • Likvida medel uppgick per den 30 september 2019 till 27,7 MSEK (30,8).
 • Soliditeten uppgick per den 30 september 2019 till 93,0 % (86,8).

Definitioner

- Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
- I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

För fullständig delårsrapport, se http://www.corline.se/calendar-and-reports.

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 70 755 95 51
E-post: ca@skmg.se

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
19 november 2019.


 

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

 

Bilaga

Back to overview