May 13th, 2022

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2022

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till mars 2022. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Corlines hemsida samt som bifogad fil.

VD Henrik Nittmar kommenterar
Utvecklingstrenden mot högre omsättning och förbättrad lönsamhet förstärktes under första kvartalet 2022 och Corline gör en väldigt bra inledning av året. Försäljningen ökar med 100 % jämfört med motsvarande kvartal 2021.”

Ekonomisk översikt över det första kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen under det första kvartalet 2022 uppgick till 3 070 KSEK (1 534), motsvarande en tillväxt jämfört med första kvartalet 2021 om 100 %.
  • Resultatet efter finansiella poster under det första kvartalet 2022 uppgick till -852 KSEK (-1 403).
  • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,04 SEK (-0,08).
  • Likvida medel uppgick per den 31 mars 2022 till 35,6 MSEK (19,4).
  • Soliditeten uppgick per den 31 mars 2022 till 94 % (93).

Viktiga händelser under det första kvartalet 2022

  • Den 27 februari publicerar Corline bokslutskommuniké för 2021. Helåret 2021 visar på en god tillväxt i försäljningen av CHS™-produkter och därtill hörande tjänster, jämfört med föregående år.

Viktiga händelser efter periodens utgång

  • Corline kallar till årsstämma som skall avhållas den 18 maj 2022, samt publicerar årsredovisning för 2021.

Definitioner

  • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
  • I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

För fullständig delårsrapport, se http://www.corline.se/calendar-and-reports

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Redeye AB
Telefon: +46 (0)8-121 576 90
E-post: certifiedadviser@redeye.se

 

 

Corline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget är i färd med att inleda fas 2-studier för Renaparin®, en kandidat för vilken Corline har erhållit särläkemedelsdesignering (”Orphan Drug”) i Europa och USA och som är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. Bolaget har nyligen tecknat avtal om samarbete med ett antal nya medicinteknikbolag i USA och Kanada. Läkemedelskandidaterna och de medicintekniska produkterna är baserade på samma grundteknologi.

 

Bilaga


Back to overview