May 10th, 2021

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2021

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till mars 2021. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Corlines hemsida samt som bifogad fil.

VD Henrik Nittmar kommenterar
Vi ser en ökad intäkt från utvecklingskontrakten relaterade till nya kunder för vår antitrombotiska CHS-yta och har under perioden säkrat finansiering för både Renaparin-projektet och fortsatt kundutveckling inom medicinteknik.”

Ekonomisk översikt över det första kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen under det första kvartalet 2021 uppgick till 1 534 KSEK (191).
 • Resultatet efter finansiella poster under det första kvartalet 2021 uppgick till -1 405 KSEK (-2 507).
 • Resultatet per aktie uppgick under det första kvartalet 2021 till cirka -0,08 SEK (-0,15).
 • Likvida medel uppgick per den 31 mars 2021 till 19,4 MSEK (16,8).
 • Soliditeten uppgick per den 31 mars 2021 till 93 % (92).

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2021

 • Corline meddelar i januari 2021 att den nyligen genomförda förträdesemissionen övertecknades med 342 procent, motsvarande 67 MSEK. Totalt tillförs Corline ca 15 MSEK före emissionskostnader.
 • Bolaget avtalar i februari om att förlänga det existerande distributionsavtalet med sin agent JNT Technologies Inc. gällande distribution av Corlines yta för medicintekniska applikationer, CHS™ på den amerikanska marknaden.
 • I slutet av mars meddelar Corline att man genomfört en riktad emission som tillför bolaget 35,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionen tecknades bland annat av svenska institutionella investerare, däribland M2 Asset Management, samt den befintliga

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Corline kallar till årsstämma i april och publicerar sin årsredovisning den 22:e i samma månad.

Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
 • I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

För fullständig delårsrapport, se http://www.corline.se/calendar-and-reports

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Redeye AB
Telefon: +46 (0)8-121 576 90
E-post: certifiedadviser@redeye.se

 

 

Corline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget är i färd med att inleda fas 2-studier för Renaparin®, en kandidat för vilken Corline har erhållit särläkemedelsstatus (”Orphan Drug”) i Europa och USA och som är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Dessutom genomförs prekliniska studier inom lungtransplantation för Renaparin®. Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. Bolaget har nyligen tecknat avtal om samarbete med ett antal nya medicinteknikbolag. Läkemedelskandidaterna och de medicintekniska produkterna är baserade på samma grundteknologi.

Bilaga


Back to overview