February 24th, 2023

Corline Biomedical AB publicerar bokslutskommuniké för 2022

Corline Biomedical AB publicerar bokslutskommuniké för 2022
Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2022. Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén. Fullständig bokslutskommuniké finns tillgänglig på Corlines hemsida (www.corline.se) samt som bifogad fil.

Ekonomisk översikt över räkenskapsåret 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 23 550 KSEK (7 062).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 329 KSEK (-6 922).
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka 0,11 SEK (-0,34).
 • Likvida medel uppgick per den 31 december 2022 till 26,2 MSEK (41,6).
 • Soliditeten uppgick per den 31 december 2022 till 93 % (91).

Ekonomisk översikt över fjärde kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 245 KSEK (3 240).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 339 KSEK (-1 290).
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka 0,02 SEK (-0,06).

Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
 • I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

VD Henrik Nittmar kommenterar
Vi bibehåller tempot i verksamheten och rapporterar för tredje gången i rad ett kvartal med omsättningsrekord och positivt nettoresultat. För helåret 2022 omsätter Corline 23,5 MSEK med en vinst om 2,3 MSEK. Det är resultatet av en genomgripande förändring under de senaste 18 månaderna med ökade insatser i medicinteknikaffären.”

Viktiga händelser under det fjärde kvartalet

 • I november meddelar Storbritanniens hälsovårdsmyndighet MHRA att man godkänner start av fas 2-studien RENAPAIR 02 i enlighet med den ansökan som Bolaget inlämnat. RENAPAIR 02 avser utvärdera effekten av Renaparin®-behandling av njurar inför transplantation och kommer att utföras på 12 kliniker i Storbritannien, Tyskland och Österrike.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • I januari meddelar Corline att man avser lämna in en ny prövningsansökan till EMA då man erhållit besked om avslag från EMA:s behandlande myndighet, tyska BfArM, angående bolagets ansökan om klinisk prövning fas 2 i Tyskland och Österrike av Renaparin® i samband med njurtransplantation (RENAPAIR 02-studien). Avslag meddelas då den organisation som Corline utsett att importera prövningsläkemedlet från leverantören i Skottland ännu inte inlämnat en formell kvalitetsdeklaration.
 • I februari presenterar Kardium data som visar att en CHS™-coatad kateter har bättre säkerhetsprofil än konkurrerande alternativ. Detta sker under ’AF Symposium 2023’ i Boston, USA, där Thomas Deneke, MD PhD, redogjorde för data som visar att Kardiums Globe-kateter har en överlägsen säkerhetsprofil. Dessutom visade Petr Neuzil, MD PhD, ett användarcase från den pågående studien i Tjeckien som demonstrerar användarvänligheten hos produkten.
 • Corline tecknar den 17 februari ett utvecklings- och samarbetsavtal med en europeisk leverantör av kärlgrafter för bypassoperationer som används vid kirurgi för patienter med hjärtinfarkt. Avtalet reglerar parternas gemensamma målbild, aktivitetsplaner och ansvar, samt ekonomisk ersättning till Corline. Ambitionen är att starta kliniska försök med den CHS™-coatade produkten redan under innevarande år.

För fullständig bokslutskommuniké, se http://www.corline.se/calendar-and-reports.

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Redeye AB är Corlines Certified Adviser.

 

 

Corline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Corline är ett fas 2-bolag med fokus på att utveckla Renaparin® för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter med Corline antitrombotiska CHS™-yta och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. Bolaget har tecknat avtal om samarbete med ett antal nya medicinteknikbolag i USA och Kanada för användning av CHS™. Läkemedelskandidaterna och de medicintekniska produkterna är baserade på samma grundteknologi.

 

Bilaga


Back to overview