February 23rd, 2022

Corline Biomedical AB publicerar bokslutskommuniké för 2021

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2021. Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén. Fullständig bokslutskommuniké finns tillgänglig på Corlines hemsida (www.corline.se) samt som bifogad fil.

Ekonomisk översikt över räkenskapsåret 2021

 • Nettoomsättningen under räkenskapsåret 2021 uppgick till 7 062 KSEK (3 696).
 • Resultatet efter finansiella poster under räkenskapsåret 2021 uppgick till -6 922 KSEK (-7 285).
 • Resultatet per aktie uppgick under räkenskapsåret 2021 till cirka -0,34 SEK (-0,44).
 • Likvida medel uppgick per den 31 december 2021 till 41,6 MSEK (8,9).
 • Soliditeten uppgick per den 31 december 2021 till 91 % (89).

Ekonomisk översikt över fjärde kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 3 240 KSEK (2 536).
 • Resultatet efter finansiella poster för fjärde kvartalet uppgick till -1 290 KSEK (-55).
 • Resultatet per aktie uppgick för fjärde kvartalet till cirka -0,06 SEK (0,00).

Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
 • I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

VD Henrik Nittmar kommenterar
”Corline levererar under 2021 en stark intäktsökning i sin medicinteknikverksamhet. Parallellt pågår arbetet med att förbereda starten av fas 2-studien inom njurtransplantation. Bolaget har därmed positionerat sig för signifikant värdetillväxt.”

Viktiga händelser under det fjärde kvartalet

 • I oktober meddelas att Imperative Care förlänger sitt existerande avtal med Corline angående produktleveranser samt teknisk och regulatorisk support. I en första fas förbinder sig Imperative Care att under de närmsta 15 månaderna köpa CHS™-belagda produkter för minst 7,5 MSEK. Till detta kommer separat fakturerade supporttjänster.
 • De 16:e december tillkännager Corlines kund och partner Kardium att bolaget erhållit godkännande av lokala myndigheter i Kanada respektive Tjeckien för klinisk utvärdering av en CHS™-belagd version av Globe-systemet. Totalt skall 80 patienter rekryteras. Kort efter tillkännages att den första patienten behandlats i studien.

Inga viktiga händelser kommunicerades efter periodens utgång

För fullständig bokslutskommuniké, se http://www.corline.se/calendar-and-reports.

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.


 


 

Corline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget är i färd med att inleda fas 2-studier för Renaparin®, en kandidat för vilken Corline har erhållit särläkemedelsstatus (”Orphan Drug”) i Europa och USA och som är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Dessutom genomförs prekliniska studier inom lungtransplantation för Renaparin®. Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. Bolaget har nyligen tecknat avtal om samarbete med ett antal nya medicinteknikbolag. Läkemedelskandidaterna och de medicintekniska produkterna är baserade på samma grundteknologi.

Bilaga


Back to overview