February 25th, 2020

Corline Biomedical AB publicerar bokslutskommuniké för 2019

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2019. Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén. Fullständig bokslutskommuniké finns tillgänglig på Corlines hemsida (www.corline.se) samt som bifogad fil.

VD Henrik Nittmar kommenterar
"2019 blev ett givande år med många viktiga steg framåt för Corline, inte minst vad gäller den kliniska utvecklingen av Renaparin® där vi parallellt driver fas 1-studien och planerar för fas 2. Under året påbörjade Corline också ett expansionsarbete för produkten inom lungtransplantation i samarbete med University Healthcare Network (UHN) i Kanada. Inom segmentet medicinteknik står vi inför ett undertecknande av ett licens- och leveransavtal för ablationskatetrar. Det är ett spännande steg för Corline, där en lyckad lansering ger betydande intäkter för bolaget".

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet

 • Corline meddelar den 25 oktober att säkerhetskommittén för Corlines njurtransplantationsstudie RENAPAIR-01 har utvärderat säkerhetsdata för de fyra första patienterna som behandlats vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Inga negativa säkerhetsfynd kopplade till Renaparin® konstaterades och Corline har därför beslutat utöka patientrekryteringen även till transplantationsklinikerna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset.
 • Corline meddelar den 4 december att bolaget erhållit FDA:s officiella mötesanteckningar från pre-IND-möte (Investigational New Drug) med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Viktiga slutsatser är att FDA accepterar bolagets nuvarande prekliniska data och den pågående kliniska studien i fas 1, RENAPAIR-01, som grund för fortsatt klinisk utveckling. Corline ges också möjlighet att genomföra sin fas 2-studie med kliniska prövningsställen enbart i Europa. Detta reducerar avsevärt kostnader och tidsåtgång för fas 2-studien.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Corline meddelar den 7 januari en tilltagande takt avseende patientrekryteringen till bolagets njurtransplantationsstudie RENAPAIR-01. Fram till och med den 7 januari har totalt 10 patienter inkluderats njurtransplantationsstudien, varav 5 patienter rekryterades under de första två veckorna i december 2019.
 • Den 3 februari meddelar Corline att bolaget valt engelska Abzena Ltd. som partner för tillverkning av bolagets läkemedelssubstans för klinisk prövning Fas 2. I samband med att Corlines tillverkningsprojekt går in i operativ leveransfas omorganiseras ledningsfunktionen inom CMC. Lars Olsson avslutar sin tjänst som CMC-ansvarig och stannar kvar som projektledare på deltid i Corline till dess tillverkningsprojektet slutförts.


Ekonomisk översikt över räkenskapsåret 2019

 • Nettoomsättningen under räkenskapsåret 2019 uppgick till 1 064 KSEK (1 563).
 • Resultatet efter finansiella poster under räkenskapsåret 2019 uppgick till -9 540 KSEK (-6 793).
 • Resultatet per aktie uppgick under räkenskapsåret 2019 till cirka -0,59 SEK (-0,45).
 • Likvida medel uppgick per den 31 december 2019 till 22,9 MSEK (27,6).
 • Soliditeten uppgick per den 31 december 2019 till 93 % (87).

Ekonomisk översikt över fjärde kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 417 KSEK (545).
 • Resultatet efter finansiella poster för fjärde kvartalet uppgick till -2 116 KSEK (-1 669).
 • Resultatet per aktie uppgick för fjärde kvartalet till cirka -0,13 SEK (-0,11).

Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
 • I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

För fullständig bokslutskommuniké, se http://www.corline.se/calendar-and-reports.

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 (0)70 755 95 51
E-post: ca@skmg.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2020

 

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar och driver kliniska studier inom bland annat diabetes typ 1 och njur- och lungtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

 

Bilaga

Back to overview