February 21st, 2018

Corline Biomedical AB publicerar bokslutskommuniké för 2017

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017. Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén. Fullständig bokslutskommuniké finns tillgänglig på Corlines hemsida (www.corline.se) samt som bifogad fil.

 • Renaparin®, som utvecklas för att förbättra utfallet vid njurtransplantation, har uppnått viktiga milstolpar under året. Bland annat genomfördes framgångsrikt en tox-studie enligt GLP som visade god säkerhetsmarginal. Orphan Drug status erhölls på den amerikanska marknaden och amerikanska patentverket godkände bolagets ansökan om skydd för användning av Renaparin® vid kärlreparation, inklusive njurtransplantation. I början av 2018 godkände Etikprövningsnämnden bolagets ansökan om klinisk prövning. Före studiestart måste också Läkemedelsverkets tillstånd erhållas.
 • Pre-klinisk utveckling för användning av Renaparin® och Renaparin®-liknande substanser för andra applikationer än njurtransplantation inleddes under året. Fokus är på transplantation av andra organ än njurar, samt kärlkirurgiska indikationer. Vinnova beslutade under året att anslå 1,76 MSEK till projektet.
 • Cytoparin™, som utvecklas för att förbättra cellterapi till personer som är svårt sjuka i diabetes av typ 1, har godkänts för kliniska studier av både Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden, men studiestart senarelades då nordiska nätverket för öcellstransplantation begärde ytterligare data utöver det som myndigheterna kräver. För att påskynda studiestart tecknade Corline avsiktsförklaringar om att utvärdera kliniska studier med världsledande experter inom området i Oxford, England och Edmonton, Kanada.
 • Bolaget genomförde en riktad emission om 15 MSEK vilken tecknades av professionella och institutionella investerare, däribland HealthInvest Small & MicroCap Fund.

 

Ekonomisk översikt över januari – december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick under januari – december 2017 till 638 KSEK (947).
 • Resultatet efter finansiella poster under januari – december 2017 uppgick till -7 810 KSEK (-5 248).
 • Resultatet per aktie under januari – december 2017 uppgick till cirka -0,59 SEK (-0,45).
 • Soliditeten uppgick per 31 december 2017 till 89 % (94).
 • Likvida medel uppgick per den 31 december 2017 till cirka 16,9 MSEK (11,9).

 

Ekonomisk översikt över fjärde kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet 2017 uppgick till 196 KSEK (206).
 • Resultatet efter finansiella poster för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till -1 700 KSEK (-1 524).
 • Resultatet per aktie uppgick för det fjärde kvartalet 2017 till cirka -0,12 SEK (-0,12).

 

Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital
 • I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
 • Med ”Corline” avses koncernen. Om inte annat anges så avser samtliga uppgifter koncernen.

 

 

 

För fullständig bokslutskommuniké, se http://www.corline.se/calendar-and-reports

 

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

 

För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

 

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
22 februari 2018.

 

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus (”Orphan Drug”). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna

Back to overview