November 30th, 2018

Corline Biomedical AB: Patientrekrytering startar i Renaparin-studie

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") meddelar idag att patientrekrytering i den kliniska fas 1-studien RENAPAIR-01 startar. I studien utvärderas bolagets läkemedelskandidat Renaparin® som är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Patienter kommer inledningsvis att rekryteras på Akademiska sjukhuset i Uppsala. När de fyra första patienterna utvärderats inleds också rekrytering på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Beskedet att patientrekrytering startar innebär att förberedelsearbetet inför studiestart är avslutat och att till exempel avtal, initieringsmöte, logistik, provhantering och monitorering är hanterat, samt att godkänt prövningsläkemedel nu finns tillgängligt för rekvirering av kirurgerna på transplantationskliniken i Uppsala för dosering till donatornjurar. När första patient doserats kommer detta meddelas separat.

Corline har utvecklat och äger rättigheterna till Renaparin® som administreras direkt till den donerade njuren inför transplantation för att förebygga ischemi/reperfusionsskador som annars riskerar att skada njurvävnaden och försämra njurfunktionen så att patienterna tvingas återgå till dialys direkt efter genomförd transplantation. Den kliniska studien RENAPAIR-01 omfattar totalt 18 patienter och syftar i första hand till att visa att behandlingen är säker, men under studiens gång kommer också effektparametrar i form av markörer för njurfunktion och njurskada att mätas.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar
"Det är mycket tillfredställande att vi nu kan börja rekrytera patienter i RENAPAIR-01. I första hand utvärderar studien tolerabilitet och säkerhet med Renaparin, men den erbjuder också möjlighet att preliminärt analysera de effektparametrar som vi är intresserade av att införa i de planerade fas 2 och fas 3-studierna".

Vid frågor, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2018.

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans.

Back to overview