August 27th, 2020

Corline Biomedical AB offentliggör halvårsrapport för det första halvåret 2020

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed halvårsrapporten för det första halvåret och andra kvartalet 2020. Nedan följer en kort sammanfattning av halvårsrapporten. Fullständig halvårsrapport finns tillgänglig på Corlines hemsida samt som bifogad fil.

VD Henrik Nittmar kommenterar
"Vi har under årets andra kvartal, trots Covid-19, lyckats gå i mål med vårt huvudprojekt inom läkemedelsutvecklingen ? RENAPAIR 01 ? och samtidigt fortsatt att stödja våra kunder inom medicinteknik med utvärderingsstudier och tekniköverföring."

Ekonomisk översikt över det andra kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen under det andra kvartalet 2020 uppgick till 601 KSEK (369).
 • Resultatet efter finansiella poster under det andra kvartalet 2020 uppgick till -2 575 KSEK (-2 525).
 • Resultatet per aktie uppgick under det andra kvartalet 2020 till cirka -0,15 SEK (-0,16).

Ekonomisk översikt över första halvåret 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 792 KSEK (509).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 082 KSEK (-5 492).
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,30 SEK (-0,35).
 • Likvida medel uppgick per den 30 juni 2020 till 12,4 MSEK (32,8).
 • Soliditeten uppgick per den 30 juni 2020 till 89 % (91).

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2020

 • Corline meddelar den 8 april 2020 att de mottagit officiella mötesanteckningar från rådgivningsmötet (Protocol Assistance) med den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA som ägde rum i mars 2020 för att diskutera bolagets planerade fas 2-studie för Renaprin®. I protokollet framkommer att EMA är positiva till bolagets prekliniska data samt planerna framåt, utan krav på kompletteringar.
 • Den 26 maj 2020 presenterar Corline sin verksamhet på Redeyes temaevent Orphan Drugs. Presentationen finns tillgänglig på Redeyes hemsida.
 • Den 2 juni 2020 presenterar Corlines VD Henrik Nittmar den senaste utvecklingen i bolaget på Redeyes Growth Day 2020. Presentationen finns tillgänglig på Redeyes hemsida.
 • Corline meddelar den 10 juni 2020 top-line-resultat från RENAPAIR 01 där bolagets läkemedelskandidat Renaparin® utvärderats med avseende på säkerhet och tolerabilitet i samband med njurtransplantation. I studien uppvisar Renaparin® god säkerhetsprofil.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
ؠ Den 7 juli 2020 meddelar Corline att bolaget erhållit ett så kallat Intent to Grant?brev från European Patent Office, där de blivit informerade om att den europeiska patentmyndigheten avser bevilja bolagets patentansökan P9345EO00. Ansökan avser Corlines teknik att behandla och skydda blodkärl i organ för transplantation.
 

Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
 • I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

För fullständig halvårsrapport, se http://www.corline.se/calendar-and-reports

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Redeye AB
Telefon: +46 (0)8-121 576 90
E-post: certifiedadviser@redeye.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020.

 

 

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar och driver kliniska studier inom bland annat diabetes typ 1 och njur- och lungtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

 

 

Bilaga


Back to overview