November 25th, 2022

Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till september 2022

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till september 2022. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Corlines hemsida samt som bifogad fil.

VD Henrik Nittmar kommenterar
”Kvartalet är det starkaste i bolagets historia med 7 MSEK i omsättning och ett positivt resultat efter finansiella poster på strax under 2 MSEK. Efter kvartalets utgång erhåller vi också godkännande att genomföra vår fas 2-studie i Storbritannien.

Ekonomisk översikt över det tredje kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen under det tredje kvartalet 2022 uppgick till 7 028 KSEK (962).
 • Resultatet efter finansiella poster under det tredje kvartalet 2022 uppgick till 1 966 KSEK
  (-2 075).
 • Resultatet per aktie uppgick under det tredje kvartalet 2022 till 0,09 SEK (-0,10).

Ekonomisk översikt över perioden januari till september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 15 305 KSEK (3 822).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 990 KSEK (-5 632).
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,09 SEK (‑0,28).
 • Likvida medel uppgick per den 30 september 2022 till 28,7 MSEK (42,9).
 • Soliditeten uppgick per den 30 september 2022 till 93 % (96).

Viktiga händelser under det tredje kvartalet 2022

 • Den 11 augusti undertecknar Corline ett tilläggsavtal med bolagets kund Kardium varigenom Kardium förbinder sig att göra kvartalsvisa betalningar till Corline motsvarande 3,7 MSEK årligen.
 • 20 september meddelar den vetenskapliga tidskriften Transplantation Direct att den kommer publicera resultat från studien RENAPAIR-01, där Renaparin för första gången prövats kliniskt.
 • Corline presenterar CHS™ på medicinteknikkonferensen BIOMEDevice i Boston den 28-29 september. Konferensen samlar mer än 1 500 deltagare och över 200 utställare från framförallt östra USA.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Den 22 november meddelar Corline att Storbritanniens hälsovårdsmyndighet MHRA godkänner start av fas 2-studien RENAPAIR 02.

Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
 • I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

För fullständig delårsrapport, se http://www.corline.se/calendar-and-reports

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Redeye AB är Corlines Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 08:45 CET den 25 november 2022.

 

 

Corline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget är i färd med att inleda fas 2-studier för Renaparin®, en kandidat för vilken Corline har erhållit särläkemedelsdesignering (”Orphan Drug”) i Europa och USA och som är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Dessutom genomförs prekliniska studier inom lungtransplantation för Renaparin®. Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. Bolaget har nyligen tecknat avtal om samarbete med ett antal nya medicinteknikbolag i USA och Kanada. Läkemedelskandidaterna och de medicintekniska produkterna är baserade på samma grundteknologi.

 

Bilaga


Back to overview