August 25th, 2022

Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till juni 2022

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till juni 2022. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Corlines hemsida samt som bifogad fil.

VD Henrik Nittmar kommenterar
Corline ökar omsättningen kraftigt och vänder till ett positivt nettoresultat för första gången någonsin som noterat bolag. Sammantaget är det ett otroligt inspirerande kvartal”.

Ekonomisk översikt över det andra kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 207 KSEK (1 326), motsvarande en ökning med 292 %.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 875 KSEK (- 2 141).
 • Resultatet per aktie uppgick till ca 0,04 SEK (‑0,10).

Ekonomisk översikt över första halvåret 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 277 KSEK (2 860), motsvarande en ökning med 189 %.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 24 KSEK (- 3 544).
 • Resultatet per aktie uppgick till ca 0,00 SEK (‑0,18).
 • Likvida medel uppgick per den 30 juni 2022 till 32,4 MSEK (47,6).
 • Soliditeten uppgick per den 30 juni 2022 till 93 % (96).

Viktiga händelser under det andra kvartalet 2022

 • I juni tecknar Corline avtal med norska bolaget Smerud om uppdraget att verka som klinisk CRO gällande fas 2-studien för Renaparin®. Detta utgör ett viktigt steg i förberedelserna för att sätta igång studien.

 • Senare under samma månad erhåller Corline besked om att Europeiska patentmyndigheten EPO avser godkänna den patentansökan Corline lämnat in gällande tilläggspatent för Renaparin®-tekniken.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • I augusti görs ett tilläggsavtal med Corlines kund Kardium, under vilket Kardium gör betalningar om ca 3,7 MSEK årligen för att säkerställa leverans av framtida produkter och tjänster. Retroaktivt från första april 2022 inleds också betalningar av den Maintenance fee som parterna kommit överens om i huvudavtalet.

Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
 • I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

För fullständig delårsrapport, se http://www.corline.se/calendar-and-reports

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Redeye AB är bolagets Certified Adviser

Denna information är sådan som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss­bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2022 kl. 08:45 CET.

 

 

Corline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget är i färd med att inleda fas 2-studier för Renaparin®, en kandidat för vilken Corline har erhållit särläkemedelsdesignering (”Orphan Drug”) i Europa och USA och som är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. Bolaget har tecknat avtal om samarbete med ett antal nya medicinteknikbolag i USA och Kanada. Läkemedelskandidaterna och de medicintekniska produkterna är baserade på samma grundteknologi.


 

Bilaga


Back to overview